Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ang Kredo Sang Mga Apostoles

 

 1. Nagatuo ako sa Dios nga Amay nga Makagagahom, Manunuga sang langit kag duta;
 2. Kag kay Hesu Kristo, Iya bugtong nga Anak, aton Gino-o;
 3. Nga ginpanamkon paagi sa Balaan nga Espiritu, kag ginbun-ag ni Birhen Maria;
 4. Nag-antus sa idalom ni Poncio Pilato; ginlansang sa krus, napatay, kag ginlubong; nanaug Sia impiyerno;
 5. Sa ikatlo nga adlaw nabanhaw Sia liwat;
 6. Nagkayab Sia sa langit kag nagalingkod sa tuo nga kamot sang Dios Amay nga Makagagahom;
 7. Magabalik Sia sa paghukom sang buhi kag minatay.
 8. Nagatuo ako sa Balaan nga Espiritu.
 9. Nagatuo ako sa balaan nga katoliko nga simbahan; sa pag-isa sang mga santos;
 10. Sa pagpatawad sang mga sala;
 11. Sa pagkabanhaw sang lawas;
 12. Kag sa kabuhi nga wala sing katubtuban. Kabay pa.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.