Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Athanasian Creed in Hiligaynon

 

1. Ang bisan sin-o nga maluwas, bag-o ang tanan, kinahanglanon nga naga-uyat sia sa pagtuo nga katoliko.

2. Ang ini nga pagtuo, kung indi mapadayon sang tagsa-tagsa sing bug-os kag wala sing dagta, wala sing pagduha-duha, maga-antos sia sing wala katubtuban nga pag-antos.

3. Kag amo ini ang katoliko nga pagtuo: Nga kita nagasimba sa nahaisa ka Dios sa Tatlo ka Persona, kag ining Tatlo ka Persona nahaisa;

4. Ining Tatlo ka Persona wala nagabangig ukon nagakapihak ang Ila kaundan.

5. Kay may nahaisa ka persona ang Amay, may nahaisa ka persona ang Anak, kag may nahaisa ka persona ang Balaan nga Espiritu.

6. Apang ang pagka Dios sang Amay, sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu, ang tanan nga ini, nahaisa lamang, ang himaya nila palareho, kag ang pagkahari nila palareho.

7. Amo man ang iya sang Amay, amo man ang iya sang Anak, kag amo man ang iya sang Balaan nga Espiritu.

8. Ang Amay indi tinuga, ang Anak indi tinuga, kag ang Balaan nga Espiritu indi tinuga.

9. Ang Amay indi matakos, Ang anak indi matakos, kag ang Balaan nga Espiritu in matakos.

10. Ang Amay wala sing ginhalinan kag wala man sing katapusan, ang Anak wala sing ginhalinan kag wala man sing katapusan, kag ang Balaan nga Espiritu wala sing ginhalinan kag wala man sing katapusan.

11. Pero wala nagakahulugan nga may tatlo ka Dios nga wala sing ginhalinan kag wala sing katapusan, kundi nahaisa lamang ang Dios nga wala sing ginhalinan kag wala sing katapusan.

12. Amo man nga indi tatlo ka Dios ang indi tinuga ukon tatlo ka Dios ang indi matakos, kundi may isa lamang ka Dios ang indi tinuga kag isa ka Dios ang indi matakos.

13. Amo man nga ang Amay makagagahom sa tanan, ang Anak makagagahom sa tanan, kag ang Balaan nga Espiritu makagagahom sa tanan.

14. Apang wala nagakahulugan nga tatlo ka Dios ang makagagahom sa tanan, kundi nahaisa lamang ang Dios nga makagagahom sa tanan.

15. Amo man nga ang Amay Dios, ang Anak Dios, kag ang Balaan nga Espiritu Dios.

16. Apang wala nagakahulugan nga tatlo ang Dios kundi nahaisa lamang ang Dios.

17. Amo man nga ang Amay Gino-o, ang Anak Gino-o, kag ang Balaan nga Espiritu Gino-o.

18. Apang wala nagakahulugan nga tatlo ang Gino-o kundi isa lamang ang Gino-o.

19. Kaangay sang pagpugos sa aton sang Kristohanon nga kamatuoran sa pagbaton nga ang tagsa ka persona Dios kag Gino-o:

20. Amo man nga ginadilian kita sang Katoliko nga relihiyon sa paghambal nga, May tatlo ka Dios ukon tatlo ka Gino-o.

21. Wala sing may nagbuhat sa Amay, wala sing may nagtuga ukon nagbun-ag sa Iya.

22. Ang Anak iya sang Amay lamang, wala sing may nagtuga sa Iya, kundi nag gikan Sia sa Amay.

23. Ang Balaan nga Espiritu iya sang Amay, iya sang Anak, wala sing may nagbuhat sa Iya, ukon nagtuga sa Iya, ukon nagbun-ag sa Iya, apang siya nagagikan sa Amay kag sa Anak.

24. Sa baylo may nahaisa lamang ka Amay, indi tatlo ka Amay; nahaisa ka Anak, indi tatlo ka Anak; nahaisa ka Balaan nga Espiritu, indi tatlo ka Balaan nga Espiritu.

25. Kag sa ining Dios nga may Tatlo ka Persona wala sang may nauna ukon naulihi sa ila; wala sing mas mataas ukon mas manubo sa ila.

26. Apang ang bug-os nga Tatlo ka Persona palareho sila nga wala sing may ginsuguran kag wala sing katapusan kag palareho sila tanan nga kag sing may nagalabaw sa ila.

27. Para sa tanan nga butang, kaangay sang ginsaysay naton, nga ang hugpong sang Tatlo ka Persona kag ang Tatlo ka Persona sa ini nga hugpong pagasimbahon naton.

28. Sia nga pagaluwason, dapat niya pamalandungan subong sini ang Dios nga may Tatlo ka Persona.

29. Labot pa diri, kinahanglan sa pag-agom niya sing kaluwasan nga wala sing katubtuban nga sia nagatuo sang himpit sa pagkatawo ni Ginoong Hesu Kristo.

30. Kay ang matuod-tuod nga pagtuo amo nga nagatuo kita kag naga-ako nga ang aton Ginoong Hesu Kristo, amo ang Anak sang Dios, Dios Sia kag Tawo Sia.

31. Dios, pareho kaundan sa Amay, nag gikan sa Amay bag-o pa matuga ang mga kalibutan; kag tawo, sa unod ni sang Iya iloy, ginbun-ag sa kalibutan.

32. Dios nga lubos kag tawo nga lubos, may matarong nga kalag nga na nagaupod sa iya nga tawhanon nga unod.

33. Patas sa Amay sa pagka Dios, pero mas manubo sa Amay sa tawhanon nga unod Niya.

34. Bisan pa nga Dios kag tawo Sia, apang wala nagakahulugan nga duwa Sia, kundi Nahaisa lamang ang Cristo.

35. Nahaisa, indi tungod nga nagbaylo ang iya pagka Dios pakadto sa tawhanon nga unod, kundi sa pagdala Nia sang pagkatawo pakadto sa Dios.

36. Nahaisa tanan, nga wala sing pagbangig sa kaundan, kundi sa paghugpong sang persona.

37. Kaangay sing paghugpong sang unod kag sang kalag sa isa lamang ka tawo, amo man ang paghugpong sang pagkaDios kag pagkatawo sa nahaisa lamang ka Cristo.

38. Nag-antos Sia para sa aton kaluwasan. Nanaog sa impiyerno, nabanhaw sa ikatlo nga adlaw halin sa minatay.

39. Nagkayab Sia pakadto sa langit, naglingkod sa tuo nga kamot sang Dios, ang Amay nga Makagagahom sa tanan.

40. Sa diin magabalik Sia sa paghukom sang mga buhi kag mga minatay.

41. Sa Iya pagbalik ang tanan nga tawo magakabanhaw upod ang ila mga lawas;

42. Kag manabat sila sang ila mga binuhatan.

43. Kag ang tanan nga nagbuhat sing maayo magakadto sa kabuhi nga wala sing katubtuban, kag ang tanan nga nagbuhat sing malaot, magakadto sa kalayo nga wala sing katubtuban.

44. Amo ini ang katoliko nga pagtuo, sa diin kun indi magatoo sang himpit kag hugot ang isa ka tawo, indi siya makaagom sing kaluwasan.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.