Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ginahigugma Bala Sang Dios Ang Tagsa Tagsa Ka Tawo?

Rev. Martyn McGeown

 

Si Rev. Derek Dunn sa Ballymena times (15 Pebrero, 2006) nagsulit sang kabutigan nga ang Dios nagahigugma sa tanan. Ang Dios nagahigugma sang kalibutan, apang ang Balaan nga Kasulatan wala nagapabutyag nga ining kalibutan nagatuhoy sa tanan nga katawhan (Juan 7: 4; 12:19; Mga Binuhatan 17:6; 1 Taga Corinto 11:32). Sa Daan nga Katipan, ang nasyon lamang sang Israel ang ginahigugma sang Dios (Deut. 7:7), apang indi ang tagsa tagsa nga taga Israel, "kay indi tanan nga taga Israel iya sang Israel" (Taga Roma 9:6). Sa Bag-o nga Katipan, ginahigugma sang Dios ang mga makasasala sang nagkalain-lain nga mga nasyon, amo ni ang buot silingon sang "kalibutan." Ang masami nga wala ginapatihan sang tawo amo nga ang Dios nagadumot sa mga makasasala pati sang ila nga mga sala. Isa ka ehemplo amo ang, Dios nagadumot say Esau (Taga Roma 9:13) "kag ginadumtan nya ang tanan nga nagahimo sang kalautan" (Mga Salmo 5:5).

Si Hesus nagkari lamang para luwason ang ginahigugma sang Dios, indi si Hudas, si Herod, si Pilato ukon ang bisan sin-o "nga wala nasulat ang ila mga ngalan sa Tolon-an sang Kabuhi kutob sang pagpasad sang kalibutan" (Bugna 17:8). Sa bagay, nga si Cristo nagkari sa pagluwas sang tanan nga ginhatag sa iya sang Amay (Juan 6:37; 17:2). Ginahigugma ni Hesus ang tanan nga iya katawhan nga ara subong sa kalibutan" (Juan 13:1), indi ang tagsa tagsa ka tawo nga ara sa sining kalibutan. Sa kay Cristo ang mga makasasala nga ginpili Nia lamang ang Iya ginahigugma (Taga Efeso 1:4-6), sa gwa ni Cristo, ang tanan nga mga makasasala gindumtan sang Dios, kay ang Dios "wala nagakahamuot sa kalautan" (Mga Salmo 5:4) apang ginhigugma Nia ang pagkamatarong" (Mga Salmo 11:7). Tungod sining paghigma ni Hesus, ginhatag Nia ang Iya kabuhi para sa pinalangga Nia nga mga karnero, apang wala Nia ginhatag ang Iya kabuhi ukon ginpangamuyuan man lamang ang mga kanding (Juan 10:26-27; 17:9).

Ang paghigugma sang Dios may kapuslanan gid. Ginaluwas nia gid ang tanan nga iya ginahigugma. Ginapangita gid sang Dios ang tanan nga ginahigugma nia, kag ginahikot nia ang iya mga hinigugma nga higugmaon man sia sa baylo sini (1 Juan 4:19). Bangod ang Dios indi obligado maghigugma sang tagsa tagsa apang pagusto sia kung sin-o ang iya pili-on nga higugmaon, ang tawo wala sang rason magreklamo (Rom. 9:13-20). Ang pagtudlo nga ang Dios nagahigugma sa tanan nga tawo (bisan pa nga ang iban padulong sa impiyerno) nagakawat sang pagpalig-on sang matuod nga anak sang Dios kag "nagapabakod sang mga kamot sang mga malaot, nga indi na sia kinahanglan maghinulsol sang iya kalautan, paagi sa pagsumpa sa iya nga may ara sia kabuhi" (Ezequiel 13:22)

Ang iban nagakatingala, kon ang Dios wala nagahigugma sa tagsa tagsa, apang ang Biblia nagagamit sang pulong kaangay sini nga ang Gino-o "wala nagahandum nga ang bisan sin-o mawala" (2 Pedro 3:9) ukon subong sini "ang bisan sin-o nga magtawag sa ngalan sang Gino-o maluwas" (Taga Roma 10:13). Ini nga mga paglalis wala nagatamod sang kabug-usan sang kahulugan kag wala nakaintiendi sang matuod nga mensahe sang pulong. Kon ang manugtudlo mamangkot, "May lapis kamo tanan?" Ang ginatumod nia amo lamang ang ara sa iya klase. Kon ang amay mahambal, "Sulod na kamo tanan sa salakyan," ginatumod lamang nia ang iya pamilya. Lantawon naton ang Mateo 10:22 ("kag dumtan kamo sang tanan nga tawo"), Juan 3:26 ("nagkadto ang tanan nga tawo sa iya"), Mga Binuhatan 19:19 ("ginsunog nila ang ila mga katipan sa atubang sang tanan nga tawo") kag Taga Roma 16:19 ("Kay ang inyo pagkamatinumanon naglapnag sa tanan nga tawo"). Sa sini nga mga Kasulatan, "ang tanan nga tawo" wala nagakahulugan nga ang bilog kag bug-os nga tawo sa kalibutan. Kaangay man ini sang ang bisan sin-o nagakahulugan "ang tanan nga…" Wala ini nagakahulugan nga ang tagsa tagsa. "Ang bisan sin-o nga magatuo" (Juan 3:16) nagakahulugan nga ang tanan nga magatuo, ukon "tanan nga nagatuo."

Ang 2 Pedro 3:9 ginsulat sa pagsabat sa mga tawo nga naga pangyaguta kag para man ini sa pagpalig-on sa katawhan sang Dios samtang nagahulat sila sang pagkalantang sang pagkari ni Cristo. Ang Gino-o wala pa nagkari liwat kay mabinatason "Sia aton." Ang Dios indi mabinatason sa tagsa tagsa. Ang Gino-o wala nagahandum nga Iya mga katawhan ("kita") mawala, subong nga ang pagbatas sang Dios sa aton, kaluwasan (2 Peter 3:15), ang tanan nga tawo sa diin ang Dios mabinatason, maluwas.

Kaangay sini, "ang bisan sin-o [ang tanan nga] nga magatawag sa ngalan sang Gino-o maluwas" (Taga Roma 10:13), wala nagakahulugan nga ang tagsa tagsa makatawag ukon magatawag sa ngalan sang Gino-o. Ang Pulong sang Dios nagatudlo nga ang mga makasasala nagadumot sa Dios (Taga Roma 8:7) and indi magatawag sa ngalan Nia. Nagakalisod si Isaias "wala sing nagatawag sa ngalan Nimo [ngalan sang Dios] (Isaias 64:7) kag si Pablo nagsulat, "wala sang nagapangita sa Dios" (Taga Roma 3:11). Nga ang iban nagatawag sa Dios among hikot sang Balaan nga Espiritu, nga mabinugayon sa paghatag sing pagtuo kag paghinulsol sa mga pinili sang Dios (Mga Binuhatan 11:18; Taga Efeso 2:8; Taga Filipos 1:29) kag nagabulag kag naga patig-a man sa iban (Josue 11:20; Matt. 11:25; Juan 12:40; Taga Roma 9:18).

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.