Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

TULIP: Ang Lima ka Punto sang Calvinismo

Rev. Barry Gritters

 

Nagakabuhi bala ang pagtuo sang aton mga amay sa aton kabuhi? Sa aton iglesia? Gina amba naton ang ambahanon: "Ang pagtuo sang aton mga amay nagakabuhi sa gihapon…" kag wala sing pagduha-duha nga ining pagtuo buhi. Apang ang pamangkot amo sini, "Sa diin ining pagtuo nagakabuhi kag gina saad?" Kag, "Ano ang ginatawag nga pagtuo sang aton mga amay?" Gamiton ta ining pamilyar nga termino: TULIP para makabulig sa aton sa paghangop kung ano ang ginasiling sang aton mga amay nga ginatudlo sang Biblia:

 

Patay sa Sala?

T - Total Depravity (Bug-os nga Pagkamalaut)

Ini nagakahulugan nga patay ang tawo. Ang Biblia nagasiling nga ikaw kag ako patay tungod sang aton mga paglapas kag aton mga sala (Taga Efeso 2:1) ina kun wala pa kita matawo liwat. Patay!!! Dugang pa sina, ang lalaki o babaye nga patay bangod sa sala nagadumot sa Dios, kag ang iya unodnon nga panghuna-huna "kaaway sang Dios" (Rom. 8:7). Ang iya luyag matig-a gid nga nagapamatok sa Dios. Ang ini nga pamulong nagabaylo sang madamo nga panghuna-huna sa subong nga tini-on tuhoy sa kaluwasan.

Aton binag-binagon ang iya kahulugan:

  1. Karon, makahimo bala sing maayong buhat ang isa ka tawo kung indi sia isa ka Cristiano nga natawo liwat? Indi. "Ang bisan ano nga wala napasad sa pagtuo sala" (Rom. 14:23).

  2. May ikasarang bala ang tawo para matawo sia liwat kag makasunod bala sia sang mga pagsulundan kung "paano ini mahimo?" Wala gid, pareho lang na nga ginhambal naton nga ang patay sa lulubngan makabuot magbangon halin sa lulubngan, ukon magsunod sang pagsulundan kung paano sia mabuhi. Daw pareho lang nga ginabuyok naton sia sa pagbangon halin sa lulubngan. "Ang Espiritu sang Dios amo ang nagahatag sang kabuhi; ang unod wala gid sing pulos" (Juan 6:63).

  3. Ang bisan sin-o bala nga tawo "makabaton kay Cristo" nga iya kaugalingon nga Manluluwas, kag para sia maluwas kung nabaton nia na ini? Indi gid. Ang pagbaton kay Cristo isa ka maayo nga buhat nga mahimo lamang sang isa ka Cristiano. Makasarang lamang sia maghimo sini kag magbaton kay Cristo kung sia ginbuhi sang Gino-o. "Wala sing may makakari sa Akon, kon indi sia pagbuyokon sang Amay nga nagpadala sa akon" (Juan 6:44)

  4. Mahatag bala naton sa bisan sin-o ang ini nga kaluwasan? Sigurado nga imposible ina. Kay mas maayo pa nga ihatag mo ang pagkaon sa patay nga tawo sang sa patay nga makasasala (Taga Efeso 2:1-2).

ANG DIOS LAMANG ANG MAKA-BUHI SA ATON. KAG INI GINAHIMO NIA SA IYA MAKAGAGAHUM NGA KABUBUT-ON- WALA INI NAGASANDIG SA ATON PAGBULIG SA IYA UKON SA ATON PAGPANGAYO SA IYA. Halin sa sugod hasta sa katapusan, "Ang kaluwasan nagagikan sa Ginoo" (Jonas 2:9). Amo ini ang pagtuo nga ginawali naton, bangod ini ginatudlo sang Biblia, bangod ini amo ang pagtuo sang aton mga amay, nga ginahigugma naton, nga sa gihapon nagakabuhi sa aton mga tagipuso-on, kag bangod ini nagahatag sang tanan nga himaya sa Dios!

 

Indi Ako ang Nagpili

U - Unconditional Election (Pagpili nga wala napasad sa kondisyon)

Indi nagakahulugan nga: Ang Dios nagapili sa paghatag sa iban sang kabuhi nga wala sing katubtuban, nga wala nagatamod sa bisan ano nga maayo sa ila bilang rason o kondisyon sa paghigugma kag pagluwas sa ila.

Antis pa matawo ang isa ka lalaki or babaye- antis pa napasad ang kalibutan- Human na sa Dios kung sin-o ang magakadto sa langit kag sin-o ang indi. Antis pa sila nakahimo sang maayo ukon malaut, ang Dios nagpili na sa kadam-an kung sin-o ang mga mangin Iya katawhan kag nagpili man Sia sa kadam-an kung sin-o ang mga katawhan nga indi mangin Iya

"Ang Pagpili nga napasad sa Kondisyon" nagakahulugan nga ang pagapilion lamang sang Dios ang bisan sin-o nga una magahigugma kag magapili sa Iya. Apang ang Biblia nagasiling: "Indi kamo ang nagpili sa Akon, kundi Ako ang nagpili sa inyo"(Juan 15:16). (Lantawa nyo man ang Roma 9:11-21). Ang Binuhatan 13:48 nagasiling nga "kag yadtong mga ginpili para sa kabuhi nga walay katapusan nangin tumuluo." Sa sini lamang nga pamulong makahambal kita nga ang kabayo nahauna sa karwahe. Ang pagpili nga napasad sa KONDISYON nagapahayag nga ang karwahe nahauna sa kabayo, kay man ginahambal nila nga ang tawo matuo anay antis sia pagapilion para sa kabuhi nga walay katapusan. Basahon ta sing maayo ang Juan 10:26 para sa mas ma-athag nga pagbinag-binag sang pamulong nga "ang kabayo nahauna sa karwahe." Mapaminsar ninyo bala kun ano ang kahulugan sang pagsupak sini nga doktrina? Kun ma binag-binag naton nga antis kita ginluwas, indi kita makahimo sing maayo (Juan 15:5; Efeso 2:1-6), ang aton mangin ulihi nga pamulong sini amo nga indi gid kita makapili sa Dios. Indi gid ni naton mahimo. Kag indi gid ta maluwas.

Apang makagagahom ang kabutbut-on sang Gino-o sa bagay nga makapili Sia kag kung sin-o iya luyag pagapilion Nia. Pagkatapos sang pagpili Nia sa aton, ginapili naton Sia adlaw-adlaw. Kun ano kita, kun ano ang yara sa aton kag kun ano ang may ara sa aton, tanan ini ginhatag sa aton sang Dios.

Sa liwat, amo ini ang pagtuo nga ginawali naton, bangod ini ginatudlo sa Biblia, bangod amo ini ang pagtuo sang aton mga amay, nga sa gihapon nagapadayon sa pagkabuhi sa aton mga tagipuso-on. Kag bangod ini nagahatag sang tanan nga himaya sa Dios!!!

 

Para Sa Tanan nga Tawo?

L - Limited Atonement (Limitado nga Kabayaran)

Ang pinakadaku nga mensahe sang maayong balita nga ginadala sang kadam-an sa mga malayo nga duog sa aton panag-on amo nga si Cristo nagbayad sang aton mga sala paagi sa Iya kamatayon. Apang may duwa ka tuman ka importante nga punto sa diin ang ini nga mensahe ginbali palayo sa kamatuoran kag wala na ginadala ang matuod nga mensahe sining maayong balita.

ANG UNA NGA PAGBALI amo ang nahanungod sa nahimo sang kamatayon ni Cristo. Ang kamatuoran nga napasad sa Biblia tuhoy sa sining Kabayaran amo nga ang Iya kamatayon ang nagbayad sa mga sala. Pero madamo ang nagatudlo subong nga ang kamatayon ni Cristo isa lamang ka ehemplo para sundon naton, kag kung ang tawo magasunod sini nga ehemplo sia pagaluwason. Ukon ginatudlo nga ang kamatayon ni Cristo indi kabayaran sa bisan ano nga pat-od nga sala, kundi para mangin posible ang kabayaran para sa tanan nga sala.

Apang ang Biblia nagasiling nga ang kamatayon ni Cristo kabayaran sang mga sala. Ang Binuhatan 20:28 nagasiling nga ginbakal sang Dios ang iglesia sang Iya kaugalingon nga dugo. Lantawon man naton ang Mateo 26:28; Hebreo 7:26-27.

ANG IKADUWA NGA PAGBALI sa sining kamatuoran sa Biblia amo nga si Cristo napatay para sa tanan nga tawo. Ang iban nagatudlo nga nangin posible ang kaluwasan para sa tanan nga tawo paagi kay Cristo. Apang ang mga pamangkot amo dapat sini: "Kun si Cristo napatay para sa tanan nga tawo, nga-a indi tanan nga tawo maluwas?" "Indi bala mahimo sang Dios ang iya luyag himuo-on?" "May kapalpakan bala ang kamatayon ni Cristo?" "Kinahanglan bala nga mauna anay ang tawo sa pagbuot nga sia maluwas?" Apang ang tawo nga bug-os ang pagkamalaut indi makasarang magbuot nga sia maluwas. Nagadumot sia sa Dios kag wala sia gana ukon labot sa kamatayon ni Cristo. Amo na nga indi dapat naton masiling nga si Cristo napatay para sa tanan.

Ang Biblia nagasiling nga ginhatag ni Cristo ang Iya kabuhi para sa Iya mga karnero (Juan 10:11). Ang KABAYARAN sang sala limitado lamang sa mga ginpili sang Dios. Ginbayaran ni Cristo ang tagsa tagsa nga sala sang Iya mga karnero. Amo lang ato nga mga sala kag amo lamang ato ang Iya ginbayaran. Amo lamang ina ang maayong balita bangod amo ina ang Biblia.

 

Gin-ganoy nga Nagapanipa kag Nagasinggit nga may pamatok pakadto sa Langit?

I - Irresistible Grace (Tuman ka Tahum kag indi Masarang Masikway nga Bugay)

Ang ika-apat nga kamatuoran nga napasad sa Biblia sa sining lima ka punto sang Calvinismo nagatudlo nga ang bugay sang Ginoo sa pagluwas sa tawo tuman ka tahum kag indi masarang masikway. Ini nga bugay nga naghalin sa Dios wala sing bayad kag wala napasad ang iya gahum sa kaayuhan sang tawo para sa pagluwas sa iya gikan sa sala nga magabuyok sa iya tani pakadto sa impiyerno. Ang ini nga bugay nagadala sa iya sa langit nga kun tani kun wala ini padulong sia sa walay katapusan nga impiyerno.

Ina nga bugay tuman ka tahum sa bagay nga indi ini masarang masikway. Nagakahulugan nga kun ihatag ini nga bugay sang Dios sa imo, wala ka sing mahimo sa sining kalibutan sa pagpamatok ukon pagpugong sang tuyo sang Dios nga pagadal-on ka sa langit. Ang pagkasigurado sang kaluwasan sang katawhan sang Dios makita naton sa Juan 6:37 sa diin si Jesus nagsiling: "Ang tagsa tagsa nga ginahatag sang Amay sa akon magakari sa akon…" Wala sing pang duha duha nga sila maluwas. Bersikulo 44 nagsiling nga tanan nga nagakari sa Dios nagakari bangod ginabuyok sila sang Dios. Indi sa aton kabubut-on, apang ang kabubut-on sang Dios nahauna kag makagagahum.

Karon, ang iban nagayaguta sa sini nga kamatuoran sang Biblia kag nagasiling nga ginapilit ang tawo sa pagkadto sa langit batok sa iya luyag. "Nagapanipa sia kag nagasinggit pakadto sa langit." Apang indi amo sina ang ginapakita sang Biblia tuhoy sa bugay sang Dios. Ang Dios nagahikot sa iya mga katawhan nga sila magasunod sing kinabubot-on" (Salmo 110:3). Para sa makatilingala nga pagbinag-binag sining kamatuoran, aton lantawon ang ehemplo ni San Pablo. " Sa bugay sang Dios" nangin-amo sia sadto (1 Corinto 15:10). Pagkatapos mismo sang iya pagbag-o kinabubut-on sia nga nagsiling, "Gino-o, ano ang buot mo nga pagahimuon ko?" (Binuhatan 9:6). Nagapamatuod ato nga indi ato batok sa iya kabubut-on.

Matam-is kag indi masarang masikway ang bugay sang Dios. Ginahikot Nia kita nga higugma-on naton ini kag indi na kita mangita pa sing iban pa. Indi naton Sia masikway kaangay man nga indi man masikway sang bana ang iya bag-o lang ginpakasalan nga asawa. Kari upod kamo sa amon kag mamati kita sa makatilingala nga bugay nga ginpabutyag sa aton paagi kay Cristo sa Adlaw sang Gino-o.

 

Nagakabuhi kaangay sang Demonyo?

P - Preservation of the Saints (Ang Pagpadayon sang mga Santos)

Ang katapusan nga punto sang lima ka punto sang Calvinismo nagatudlo nga ang Dios nagatipig sang Iya mga katawhan para indi sila mawalay. Nagakahulugan nga "Kung naluwas ka na, maluwas ka gid sa katubtuban."

Ang Pulong sang Dios puno sang pagpamatuod sa sining matahum nga kamatuoran. Kag bisan pa nga ginapamatukan ini sang kadam-an, kag ginhambalan ka nila nga mahimo nga mawalay ka bisan pa nga naluwas ka sa madamo nga tini-on, sa bagay nga indi ka pwedi ka panigurado sang imo kaluwasan, apang indi amo sini ang ginatudlo sa Biblia. Nahanungod sa pinili Nia nga mga karnero, Si Hesus nagsiling: "Ginahatagan Ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mawalay. Wala sing may makaagaw sa ila sa Akon mga kamot" (Juan 10:28). Lantawa ang Juan 6:39; 17:2, 11-12; Roma 8:37-39; 2 Tim. 1:12; 4:18, kag iban pa.

Ang iban nagapamatok sa sining doktrina bangod nga ini nagatulod sa tawo nga mangin "sigurado sa unudnon nga kasiguraduhan" sa ila kaluwasan. Ginahambal nila nga, kung kabalo ko nga wala sing makalaglag sa akon pakadto sa impiyerno kun ginluwas na ako sang Dios, "Mangabuhi ako kaangay sang demonyo." May ara iban nga gina-abusaran ang ining matahum nga kamatuoran para mahilway sila sa ila pagpangabuhi kaangay sang demonyo. Apang indi sila matuod nga Cristohanon ukon wala sila makahangop sa sini nga kamatuoran. Kay ang ini nga kamatuoran nagapabutyag sang "Pagpadayon sang mga Santos." Ang tanan nga indi malaglag amo ni sila ang mga santos. Balaan sila. Kag ginhatagan sila sang gahum para mangabuhi sing balaan. Nagapadayon sila "sa paghimo sing maayo." Ang bisan sin-o nga magasiling nga mahimo nia makapangabuhi kaangay sang demonyo wala pa nakadangat ukon naka-angkon sang makagagahum nga kaluwasan ni Cristo kag wala sia nakahangop sang ginsulat sa Filipos 1:6, "Pat-od gid ako nga ang Dios nga nagsugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtob mahimpit ini sa Adlaw ni Cristo Hesus." Ang Dios magapadayon sining maayong buhat sa aton tubtob sa pagkari liwat ni Cristo. Indi kamo maghuna-huna batok sini.

May ara bala paglaum para sa mga Cristiano sa sining doktrina? Indi ta kinahanglan "mahadlok padulong sa langit." Kinahanglan naton ang pagpalig-on nga may kalipay. Bangod nakahibalo kita nga kun napasad ang ang kaluwasan sang isa ka Cristiano sa iya kaugalingon nga pagpadayon, indi nia gid ini mahimo. Kilala mo ang imo kaugalingon!!! Wala ini nga gahum sa akon kun wala ang bugay sang Dios.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.