Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Kérdések teisztikus evolucionistáknak
(és progresszív kreacionistáknak)

 

  1. A Biblia azt tanítja, hogy a Szentháromság Isten jó, és Jehova úgy jellemzi éppen befejezett teremtését, hogy „igen jó” (I Mózes 1:31). Mit értesz Isten jósága alatt, ha Ő az evolúciót, a kérlelhetetlen és könyörtelen természetet használta arra, hogy mindent „megteremtsen”?

  2. A Szentírás arról beszél hogy Ádámot Isten a „a földnek porából” formálta (I Mózes 2:7), és bűne következményeként amikor meghal, ismét porrá lesz (I Mózes 3:19). Ha azt hiszed, hogy a por, amelyből Ádám formáltatott, egy majom, amelyből kifejlődött, vajon halálával visszaváltozott-e egy majommá?

  3. Az evolúció felfogása szerint a fosszíliák az ember evolúciója előtti halálról, betegségről és vérontásról beszélnek. Ezek szerint nem hihetsz a Bibliának, amikor azt állítja, hogy Ádám vétke miatt minden „hiábavalóság alá vettetett” (Róma 8:20-22). Az evolucionizmus szerint nem volt mindig ott a hiábavalóság, a romlás köteléke? Ha pedig a halál és a szenvedés nem Ádám bűne és az arra következő átok miatt jött be a világba, hogyan fizethette meg Jézus szenvedése és testi halála által a bűn büntetését, és hogyan szerezhetett örök életet, ahogy arról a Biblia világosan beszél? (Pl. I Korinthus 15:22: „Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.”)

  4. Ha Mózes első könyvének beszámolói a teremtésről, a bűnesetről, az özönvízről, a nemzetek eredetéről, Bábel tornyáról (az első 11 fejezet) nem történeti, bár annak igényével lép fel, sőt, Krisztus is annak tartotta apostolaival együtt1, a Biblia mely más divatjamúlt részeit veted még el?

  5. A Biblia úgy számol be a teremtésről az I Mózes 1-ben, mint ami pontosan hat napig tartott (világosság; égbolt; szárazföld és növényzet; nap, hold és csillagok; halak és madarak; egyéb állatok és az ember), melyek közül mindegyiknek volt estéje és reggele. Sorrendben meg is vannak jelölve e napok: „első”, „második”, „harmadik”, „negyedik”, „ötödik” és „hatodik” (I Mózes 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Az evolúció elmélete szerint a teremtés állítólagos ideje (hat szószerinti nap) és a teremtés bibliai rendje rossz. Nem gondolod-e azt, hogy ha Isten valóban az evolúció segítségével teremtett meg mindent, olyan beszámolót ihletett volna, amely jobban összhangban áll az evolúcióval, amelyet igaznak látsz?

  6. Ha Isten az evolúció világát teremtette meg, akkor a létező föld olyan, mint amilyen mindig volt, és amilyennek Isten akarta látni. Miért akarja tehát elpusztítani azt, és új egeket és új földet teremteni (Zsoltárok 102:25-27, Ésaiás 51:6, II Péter 3)?

  7. Darwin azért hozta létre az evolúcióelméletet, hogy kiküszöbölje Isten jelenlétét a biológiai leszármazástan országából. Nem filozófiai következetlenség-e összehozni Istent és az evolúciót, teizmust és naturalizmust? Ha Isten olyan módon „teremtett”, ami Őt feleslegessé teszi, hogyan nyilvánulhat meg Isten „örökké való hatalma és istensége”, ahogy azt a Róma 1:20 mondja?

  8. Az evolúciónak nincs oka, nincs iránya és nincs célja. A Biblia Istenének pedig van célja (vö. Róma 11:33-36, Efézus 1:9-11, Kolossé 1:16-20). Hogyan békíted össze az evolúció céltalanságát Isten céljaival? Mit keres Isten az evolúció világában? Vajon nem csupán egy „felesleges hipotézis”?

1 Pl. Mt 19:4-5; 24:37-39; Mk 10:6-8; Lk 3:35-38; 11:50-51; Jn 8:44; Csel 17:26; Róm 5:12-19; I Kor 11:8-9; 15:22, 45-49; II Kor 4:6; 11:3; I Tim 2:13-14; Zsid 11:3-7; 12:24; II Pét 2:5; 3:5-6; I Jn 3:12; Júd 14-15; Jel 2:7; 22:2, 14.

Ha többet szeretne olvasni magyarul, kattintson ide.