Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Malemba akutinji za mafala a kusembana amuna

okhokha pontho akazi okhokha

 

Nyakulemba: M’busa Angus Stewart

 

 

Yeso Khristu adalonga mbati "Kani imwe hamudawerenge tayu malemba akuti pakutoma, Nyakulenga pyonsene adasasanya iwo achimuna na achikazi [Genesesi 1:27 na 2:24]? Tenepo mulungu adathimiza kulonga mbati, Na thangwi yeneyi mamuna anadzasiya babache na mache mbakaphatikina na nkazache, tenepo awirirwa anadzakhala ninga munthu m’bodzi. Natenepo iwo halive awiri tayu, mbwenye m’bodzi" (Mateo 19:4-6). Pinthu pidaphataniza mulungu pile, munthu aleke kupimwalanisa Mamuna angakhala akagonana na nkazi asadasembane, akagonana na nkazi woti siwache tayi, munthu akagonana na chinyama, manuna na mamuna nzache pontho nkazi na nkazi nzache nkhudawa kukulu. Mbuya yeso adalonga kuti "munthu angaona nkazi mbasilira, penepo pene achita naye kale uputa muntima mwache" (Mateo 5:28), Mamuna kuchita dama na amuna okhokha nkhudawira pontho mulungu.

 

Kumala kwa kufa kwache na kulamuka yeso kuimfa, adawasiyira atumwi ache kufalisa mphangwa zadidi kumiji ya zinji. Kubulukira kunayine Paulo nyabasa wa khristu yeso (Aroma 1:1), wakuchemerwa na mulungu kukhala nyakutumwa, pontho wakusankhulwa kulalika mphangwa zache zadidi. Paulo adalonga mbati "Na thangwi yakuti iwo ambachita penepi Mulungu aaleka kuti achite pyawo pinkhumbo pyakuchitisa manyado. Na akazi enembo aleka makhaliro awo akubalwa nawo a pya kugonana na amuna mbateweza makhaliro okhonda balwa nawo. Amunambo ntchibodzibodzi, aleka makhaliro awo akubalwa nawo kuna akazi mbasiririrana pyawo amuna okhokha, akuchita pinthu pyakuchitisa manyado kuna unango na mwazache, natenepo iwo akupichemerera okha ene kutchunyuswa kwathema kudza thangwi ya kuchita pyakudawika" (Aroma 1:26-27). Adapitilira kulonga kuti "Lekani kupinyengeza mwekha ene, ndi momwene mukudziwa kuti anthu akudawika nkhabe dzatambira khundu mu ufumu wa Mulungu tayu" (I Ankorinto 6:9-10). Ipi pinalongiwapi sipikubulukira nkamwa wa Paulo tayi, koma  pikubulukira kwa Mulungu (I Ankorinto 14:37).

 

Pyakudawa pyonse pingakhonda kuchenesiwa na magazi a Mbuya Yeso pontho pingakhonda kulapiwa munjayenda ku moto. Chibodzibodzi, amuna akuchita dama amuna okhokha pontho akazi okhokha khudawira Mulungu, chifukwa chakutoma, ukupokanya na chilengedwe cha Mulungu pidalenge iye Mamuna na Nkazi kuti akhale pa boji (Aroma 1:26-27). Kachiwiri, munadzatambira ukali wa Mulungu pa tsiku ya chimaliziro kugogonana na nkazi wa mwinichiro pontho na mamuna wa mwinichiro (Aroma 1:18-25). Na thangwe yakuti iwo ambachita penepi, Mulungu aaleka kuti achite pyawo pikhumbo pyakuchitisa manyado (Aroma 1:18). Kachitatu, Kugonana amuna okhokha, akazi okhokha ndi kudawa ndithu, thwangweche kudachemera moto kubulukira kudzulu mbupha anthu azinji maluwani ale awiri a Sodomo na Gomora (Genesesi 19:4-5). Kutchunyusiwa kwawo na moto wokhonda mala anthu tontchenene (Juda 7). Mulungu adatchunyuswa maluwani a Sodomo na Gomora (Genesesi 19:24) adayivungiratu na moto mbachitisa kuti ikhale upangizi kuna pinafuna dzachitikira anthu okhonda tsalakana pya Mulungu (II Petulo 2:6). Kachinayi, Iwo ambachita pyawo pyakudawapyo mowonesera, samabisa tayu ngati pile pikhachitika muluwani ya sodomo (Yesaya 3:9). Iwo ambanyadira pinthu pidathema iwo kuchita napyo manyado, pontho iwo amanyerezera pinthu pya dziko ya pansi pano (Afilipi 3:9).

 

Tenepo,kudawa kochita dama amuna okhokha pontho akazi okhokha kutha kukhulukirwa. Pidamalizeye mtumwi Paulo kulonga pyakudawa pyonse ku mpingo wa ku ankorinto, iye adapiliza kulonga mbati "Anango imwe kalene mukhali ninga tenepo, kwache mwacheneswa kubulusa pyakudawa pyanu, mwapambulwa kukhala anthu a Mulungu, mwalungamiswa na Mulungu kudzera muna mbuya Yeso Kristu, pontho mwa mzimu wa Mulungu wathu" (I Ankorinto 6:9-11). Iyi ndi njira iboji basi ya kupulumukira anthu akuchita pyadama na ife tontchenene.