Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Bài Tín điều Athanasius

 

 1.  Để được sự cứu rỗi, trước hết chúng ta cần phải nắm vững đức tin phổ quát sau đây.

 2.  Mỗi người nếu không gìn giữ đức tin một cách trọn vẹn, thánh khiết thì sẽ bị hư mất đời đời.

 3. Đức tin phổ quát ấy là chúng ta phải thờ phượng một Thượng Đế Ba Ngôi và Ba Ngôi hiệp một.

 4.  Không được lẫn lộn Ba Ngôi hoặc phân chia linh thể của Ba Ngôi.

 5.  Vì Đức Chúa Cha là một, Đức Chúa Con là một và Đức Chúa Thánh Linh là một.

 6.  Nhưng Thượng Đế ở ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh là một đồng vinh hiển và quyền uy đời đời.

 7.  Đức Chúa Cha như thế nào thì Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh cũng vậy.

 8.  Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh là Đấng tạo hóa.

 9. Không ai có thể thấu hiểu được Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

 10.  Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh hằng có đời đời.

 11. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh là một Thượng Đế đời đời.

 12. Ba Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu mà không ai có thể thấu hiểu được chỉ là một mà thôi.

 13. Đức Chúa Cha là Đấng Toàn Năng thể nào thì Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh cũng là Đấng Toàn Năng như vậy.

 14. Nhưng không phải có ba Đấng Toàn Năng mà chỉ là một Thượng Đế Toàn Năng mà thôi.

 15. Vì vậy, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh là một Thượng Đế.

 16. Không phải có ba Thượng Đế nhưng chỉ có một Thượng Đế mà thôi.

 17. Cũng một thể ấy Đức Chúa Cha là Chúa, Đức Chúa Con là Chúa và Đức Chúa Thánh Linh là Chúa.

 18. Nhưng không phải có ba Chúa mà chỉ có một Chúa mà thôi.

 19. Bởi chân lý Cơ Đốc chúng ta phải biết rằng Ba Ngôi mỗi Ngôi đều là Chúa và là Thượng Đế.

 20. Chúng ta không được phép nói là có ba Thượng Đế hay có ba Chúa.

 21. Đức Chúa Cha là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, chẳng ai tạo dựng hay sinh ra Ngài.

 22. Đức Chúa Con là con của một mình Đức Chúa Cha, chẳng ai tạo ra Ngài nhưng Ngài đã được sinh ra.

 23. Đức Chúa Thánh Linh là của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, chẳng ai tạo dựng hay sinh ra Ngài, nhưng Ngài xuất phát từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

 24. Cho nên chỉ có một Đức Chúa Cha chứ không phải là ba, một Đức Chúa Con chứ không phải là ba, một Đức Chúa Thánh Linh chứ không phải là ba.

 25. Trong Ba Ngôi chẳng có ngôi nào đứng trước hoặc đứng sau, chẳng có Ngôi nào lớn hơn hay nhỏ hơn.

 26. Nhưng cả Ba Ngôi đều có từ đời đời và bình đẳng với nhau.

 27. Do đó như đã trình bày tất cả ở trên, chúng ta phải thờ phượng Thượng Đế Ba Ngôi và Ba Ngôi hiệp một (Tam vị nhất thể).

 28. Vì vậy ai muốn được cứu rỗi phải tin về Thượng Đế Ba Ngôi như vậy.

 29. Hơn thế nữa, sự cần thiết để được hưởng sự cứu rỗi đời đời, chúng ta cần phải tin một cách chính xác về sự trở thành nhục thể của Chúa Giê-xu Cơ Đốc của chúng ta.

 30. Đức tin đúng nhất là tin và xưng nhận rằng Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc là con của Thượng Đế, là Thượng Đế và là người.

 31. Ngài mang lấy bản chất thiên thượng của Đức Chúa Cha ngay từ trước khi thế gian được tạo dựng nên.  Ngài cũng mang lấy bản tính con người của mẹ Ngài, khi Ngài xuống thế gian này.

 32. Ngài vừa là một Thượng Đế toàn hảo, vừa là một con người trọn lành. Trong Ngài vừa có một linh hồn tế nhị, vừa có một thân xác của con người.

 33. Nếu xét về bản chất thiên thượng thì Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha nhưng nói về nhân tính thì Ngài không bằng Đức Chúa Cha được.

 34. Dù Ngài vừa là Thượng Đế, vừa là người, nhưng Ngài không phải là hai, mà chỉ là một Chúa Cơ Đốc mà thôi.

 35. Ngài chỉ là một, chẳng phải lấy Thiên Tính chuyển thành xác thịt, nhưng là đem Nhân Tính hòa hợp với Thiên Tính mà thôi.

 36. Chỉ có một Chúa Cơ Đốc, không phải do sự trộn lẫn lồn hai bản chất, bèn là sự hòa hợp của một Ngôi.

 37. Linh hồn tế nhị và thân xác con người hợp lại thành một con người thể nào thì Thượng Đế và con người hợp thành một Chúa Cơ Đốc thể ấy.

 38. Chúa Cơ Đốc đã chịu thương khó để cứu chuộc chúng ta.  Ngài xuống âm phủ nhưng phục sinh từ kẻ chết vào ngày thứ ba.

 39. Ngài thăng thiên và ngồi bên hữu Thiên Phụ là Thượng Đế toàn năng.

 40. Từ trời Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

 41. Khi Ngài trở lại, mỗi người sẽ sống lại với thân thể của mình.

 42. Mỗi người phải khai trình về mọi việc mình đã làm.

 43. Những kẻ làm điều thiện sẽ được hưởng sự sống đời đời, và những kẻ làm ác sẽ bị ở trong lửa địa ngục đời đời.

 44. Đây là đức tin phổ quát mà mỗi người phải hết lòng tin nhận để được cứu rỗi.