Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Heidelberg İlmihali

 

 

 

Rabbin Günü-1

 

 

1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?

Ben kendime ait değilim1 Beden ve can olarak Yaşamda ve ölümde2 Sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aitim.3 O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi,4 Şeytanın hükümdarlığından beni, özgür kıldı.5 O beni aynı yolda gözetir6 Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez7 Her şey benim kurtuluşum için çalışır.8 Ona ait olduğum için9 kendi Kutsal Ruh’u ile beni sonsuz yaşamdan emin kılar. Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10

______________________ 

1I.Korintliler 6.19-20

2Romalılar 14.7-9 

3I.Korintliler 3.23; Titus 2.14

4I.Petrus 1.18-19; I.Yuhanna 1.7-9; 2.2

5Yuhanna 8.34-36; İbraniler 14.15; I.Yuhanna 3.1-11

6Yuhanna 6.39-40; 10.27-30; II.Selanikliler 3.3; I.Petrus 1.5

7Matta 10.29-31; Luka 21.16-18

8Romalılar 8.28

9Romalılar 8.16-16; II.Korintliler 1.21-22; 5.5; Efesliler 1.13-14

10Romalılar 8.1-17

 

 

2. Yaşamda ve ölümde bu tesellinin sevincinde ne bilmelisiniz?

Birincisi, günahım ve günahımın ıstırabım ne kadar büyüktür,11 İkincisi, günahlarımdan ve bunun ıstırabından nasıl özgür kılındım,12 Üçüncüsü, böyle bir kurtuluş için Tanrı’ya nasıl teşekkür etmeliyim.13

______________________ 

11Romalılar 3.9-10; I.Yuhanna 1.10

12Yuhanna 17.3; Elçilerin İşleri  4.12; 10.43

13Matta 5.16; Romalılar 6.13; Efesliler 5.8-10; II.Timoteyus 2.15; I.Petrus 2.9-10

 

 

 

Rabbin Günü-2  

 

3. Istırabını nasıl anlıyorsun?

Tanrı’nın Yasası bunu bana söylüyor.1

______________________ 

1Romalılar 3.20; 7.7-25

 

 

4. Tanrı’nın Yasası bizden ne talep ediyor?

Matta 22.bölüm (37-40) bunu öğretiyor: Tanrı olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.2 İlk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk şudur: Komşunu kendin gibi sev.3 Kutsal Yasa’nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.4

______________________ 

2Romalılar 3.20; 7.7-25

3Tesniye 6.5

4Levililer19.18

 

 

5. Bütün bunları mükemmel yapabilir misin?

Hayır.5 Benim doğal eğilimim Tanrı’ya ve insanlara nefret etmeye meyillidir.6

______________________ 

5Romalılar 3.9-20, 23, I.Yuhanna 1.8,10

6Tekvin 6.5; Yeremya 17.9; Romalılar 7.23-24; 8.7; Efesliler 2.1-3; Titus 3.3

 

 

 

Rabbin Günü-3 

 

6. Tanrı insanları kötü ve aksimi yarattı?

Hayır. Tanrı insanı iyi1 olarak ve kendi suretinde,2 gerçek doğruluk ve kutsallıkta3 yarattı. Öyle ki onlar Tanrı’yı yaratıcları4 olarak bilsinler, bütün kalpleriyle O’nu sevsinler, Tanrı’nın görkemi5 ve övülmesi için sonsuz mutlulukta O’nunla birlikte yaşasınlar.

______________________ 

1Tekvin 1.31

2Tekvin 1.26-27

3Efesliler 4.24

4Koloseliler 3.10

5Mezmur 8

 

 

 

7. Öyleyse insan doğasının bozulmuşluğu nereden gelir? 

İlk atamız Adem ve Havva’nın itaatsizlik ve cennetten düşmesinden.6 Bu düşüş bizim doğamızı zehirledi7 Sıradan doğum yoluyla8 günahkarlar olarak doğduk.

______________________ 

6Tekvin 3

7Romalılar 5.12, 18-19

8Mezmur 51.5

 

 

 

8. Bizler tamamıyla iyi bir şey yapamayacak kadar kötü olana meyilli durumda, o kadar bozulmuş muyuz?

Evet,9 Kutsal Ruh’ta yeniden doğmadıkça.10

______________________

9Tekvin 6.5; 8.21; Eyüp 14.4; İşaya 53.6

10Yuhanna 3.3-5

 

 

 

Rabbin Günü-4

  

9. Tanrı yasasını yerine getiremeyecek olan bizden yasasını yerine getirmemizi isteyerek adaletsizlik yapmıyor mu?

Hayır, Tanrı insanı yasasını yerine getirebilecek bir şekilde yarattı.1 Yine de onlar umursamaz2 bir itaatsizlikle şeytan tarafından ayartıldılar.3 Kendileri ve soylarını hediyelerden yoksun bıraktılar.4

______________________

1Tekvin 1.31; Efesliler 4.24

2Tekvin, 3.13; Yuhanna 8.44

3Tekvin 3.6

4Romalılar 5.12, 18-19

 

 

10. Tanrı böyle bir itaatsizlik ve isyanı cezasız bırakacak mı? 

Kesinle hayır. Tanrı kişisel olarak işlediğimiz günahlar kadar Birlikte doğduğumuz günah için Korkunç derecede kızgın. Adil bir yargıç olarak Onları şimdi ve sonsuzlukta cezalandırır.5 Tanrı şöyle diyor: Yasa Kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.6

______________________

5Çıkış 34.7; Mezmur 5.4-6; Nahum 1.2; Romalılar 1.18; Efesliler 5.6; İbraniler 9.27

6Galatyalılar 3.10; Tesniye 27.26

 

 

11. Tanrı merhametli değil mi?

Tanrı elbette merhametlidir.7 Aynı zamanda adildir.8 Onun adaleti Onun yüce varlığına karşı işlenen günahın en yüksek cezayı ödemesini talep eder: beden ve canın sonsuz cezası.9

______________________

7Çıkış 34.6-7; Mezmur 103.8-9

8Çıkış 34.7; Tesniye 7.9-11; Mezmur 5.4-6; İbraniler 10.30-31

9Matta 25.35-46

 

 

 

Rabbin Günü-5  

 

12. Tanrı’nın adil olan yargısına göre bu dünyada ve sonraki sonsuzlukta cezayı hak ettiğimize göre bundan nasıl kaçabilir ve Tanrı’nın iyiliğini kazana biliriz?

Tanrı adaletinin tatmin edilmesini talep eder.1 Bu sebepten O’nun adaleti kendimiz yada başkası tarafından tam olarak ödemeyi talep eder.2

______________________

1Çıkış 23.7; Romalılar 2.1-11

2İşaya 53.11; Romalılar 8.3-4

 

 

13. Bu borcu kendimiz ödeyebilir miyiz?

Elbette hayır. Aslında her gün suçumuzu çoğaltıyoruz.3

______________________

3Matta 6.12; Romalılar 2.5-6, 8-9

 

 

14. Başka bir yaratılmış varlık (yaratık) bizim borcumuzu ödeyebilir mi?

Hayır. Tanrı insan suçlarından dolayı başka bir yaratılmış varlığı cezalandırmayacak.4 Bunun yanında herhangi bir yaratık Tanrı’nın günaha olan kızgınlığının ağırlığını taşıyamaz ve başkalarını bundan kurtaramaz.5

______________________

4Hezekiel 18.4, 20; İbraniler 2.14-18

5Mezmur 49.7-9; 130.3

 

 

15. Öyleyse nasıl bir aracı ve kurtarıcı aramalıyız?

Tamamıyla insan6 ve tamamıyla doğru7 biri, bütün yaratıklardan daha güçlü, gerçek Tanrı8 olan biri.

______________________

6Romalılar 1.3; I.Korintliler 15.21; İbraniler 2.17

7İşaya 53.9; II.Korintliler 5.21; İbraniler 7.26

8İşaya 7.14; 9.6; Yeremya 23.6; Yuhanna 1.1

 

 

 

Rabbin Günü-6

 

16. Neden tam insan ve tam doğru olmalı?

Tanrı’nın adaleti günah işleyenlerden insan doğasının günahın bedelini ödemesini talep eder,1 fakat bir günahkar bunu başkaları (ve kendisi) için yapamaz.2

______________________

1Romalılar 5.12; I.Korintliler 15.21; İbraniler 2.14-16

2İbraniler 7.26-27; I.Petrus 3.18

 

 

17. Neden gerçek Tanrı olmalı?

Kendi Tanrısallığının gücü ile Tanrı’nın öfkesinin ağırlığını Kendi insanlığında taşıyabilir, doğruluk ve yaşamı bizim için kazanır. Bizi yeniler.3

______________________

3İşaya 53; Yuhanna 3.16; II.Korintliler 5.21

 

 

18. Gerçek Tanrı, aynı zamanda gerçek insan ve tamamıyla doğru olan bu aracı kimdir?

Bizi tamamıyla özgür kılmak ve Tanrı’da doğru kişiler yapmak için verilen4 Rabbimiz İsa Mesih.5

______________________

4I.Korintliler 1.30

5Matta 1.21-23; Luka 2.11; I.Timoteyus 2.5

 

 

19. Bunu nasıl biliyorsunuz?

Kutsal Kitap bana söylüyor. Tanrı’nın kendisi Müjdeyi cennette açıkladı,6 daha sonra kutsal patrikler7 (atalar) ve peygamberler8 aracılığı ile ilan etti, kurbanlar ve yasanın diğer törenleriyle bunu tasvir etti,9 sonunda sevgili Oğlu aracılığı ile bunları tamamladı.10

______________________

6Tekvin 3.15

7Tekvin 22.18; 49.10

8İşaya 53; Yeremya 23.5-6; Mika 7.18-20; Elçilerin İşleri 10.43; İbraniler 1.1-2

9Levililer1-7; Yuhanna 5.46; İbraniler 10.1-10

10Romalılar 10.4; Galatyalılar 4.4-5; Koloseliler 2.17

 

 

 

Rabbin Günü-7

 

 

20. Adem’de kayıp olanların hepsi Mesih’te kurtuldu mu?

Hayır. Kurtulanlar gerçek imanla Mesih’e aşılanmış, ve O’ndaki bütün bereketleri almış olanlardır.1

______________________

1Matta 7.14; Yuhanna 3.16, 18, 36; Romalılar 11.16-21

 

 

21. Gerçek iman nedir?

Tanrı’nın kendi Sözünde gerçek olarak açıkladıklarına yalnızca bilgi yada bilinçsizce bir inanış değildir;2 Kutsal Kitap3 aracılığı ile Kutsal Ruh’un4 bende yarattığı (içimde var ettiği) başka bir katkı olmadan İsa Mesih aracılığı ile bizler için kazanılan5 başkaları için değil, fakat benim de6 işlediğim günahların bağışlandığı Tanrı önünde sonsuza dek aklandığım ve kurtuluş için kabul edildiğim,7 derin-köklü bir emin olmadır.8

______________________

2Yuhanna 17.3, 17; İbraniler 11.1-3; Yakup 2.19

3Romalılar 1.16; 10.17; I.Korintliler 1.21

4Matta 16.15-17; Yuhanna 3.5; Elçiler 16.14

5Romalılar 3.21-26; Galatyalılar 2.16; Efesliler 2.8-10

6Galatyalılar 2.20

7Romalılar 1.17; İbraniler 10.10

8Romalılar 4.18-21; 5.1; 10.10; İbraniler 4.14-16

 

 

22. O halde bir Hristiyan neye inanmalı?

Tanrı’nın Kutsal Kitapta bizlere vaat ettiği her şeye.9 Dünyanın her yerinde açıklanan şüphenin ötesinde bir inançla Hristiyan imanımızın her maddesini Kutsal Kitap bizim için özetler.

______________________

9Matta 1.18-20, Yuhanna 20.30-31

 

 

23. Bu esaslar (maddeler) nelerdir?

Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücüt buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, herşeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, Kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

 

 

Rabbin Günü-8

 

24. Bu iman esasları kaça ayrılır?

Üçe ayrılır. Baba Tanrı ve yaratılışımız; Oğul Tanrı ve kurtarılışımız; Kutsal Ruh Tanrı ve kutsallaşmamız.

 

 

25. Tek bir Tanrı1 olduğu halde neden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlüğünden söz ediyoruz?

Çünkü Tanrı kendi Sözünde öyle açıkladı.2 Bu farklı Üç Kişi tek, gerçek ve sonsuz Tanrı’dır.

______________________

1Tesniye 6.4; I.Korintliler 8.4, 6

2Matta 3.16-17; 28.18-19; Luka 4.18; İşaya 61.1; Yuhanna 14.26; 15.26; II.Korintliler 13.14; Galatyalılar 6.4; Titus 3.5-6

 

 

 

Rabbin Günü-9

 

Baba Tanrı

 

26. ‘Göğün ve yerin Yaradanı, herşeye gücü yeten Baba Tanrı’ dediniz zaman neye inanıyorsunuz?

Rabbimiz İsa Mesih’in sonsuz Babası, Gökte ve yeryüzünde her şeyi yoktan yaratan,1 Sonsuz bilgeliği ve sağlayışı ile her şeyi tutan ve yöneten.2 O’nun Oğlu Mesih aracılığı ile benim Babam ve Tanrımdır.3 O’na çok güveniyorum ve şüphem yok ki, bedenim ve canım için ihtiyacım olan her şeyi sağlayacak4 Ve bu kötü dünyada her ne sıkıntı bana gönderirse bunu benim iyiliğim için kullanacak.5 O her şeye kadir olduğu için bunu yapabilecek güçtedir,6 O sadık baba olarak bunu (iyilikleri) yapmayı arzu eder.7

______________________

1Tekvin 1-2; Çıkış 20.11; Mezmur 33.6; İşaya 44.24; Elçilerin İşleri  4.24; 14.15

2Mezmur 104:27-30; Matta 6:30; 10:29; Efesliler 1:11

3Yuhanna 1:12-13; Romalılar 8:15-16; Galatyalılar 4:4-7; Efesliler 1:5

4Mezmur 55:22; Matta 6:25-26; Luke 12:22-31

5Romalılar 8:28

6Tekvin 18:14; Romalılar 8:31-39

7(Matta 6:32-33) Matta 7:9-11

 

 

 

Rabbin Günü-10

 

27. Tanrı’nın sağlayışından ne anlıyorsunuz?

Sağlayış, herşeye kadir ve her yerde hazır Tanrı’nın kuvvetidir,1 Eliyle göğü ve yeri ve bütün yaratılışı tutar2 ve onları yönetir; yeşillikler ve yiyecekler, yağmur ve kuraklık, verimlilik ve verisizlik, yiyecek ve içecek, sağlık ve hastalık varlık ve fakirlik3 aslında her şey bizlere tesadüfen gelmez,4 fakat onun babalık elinden gelir.5

______________________

1 Yeremya. 23:23-24; Elçilerin İşleri 17:24-28

2 İbraniler 1:3

3 Yeremya. 5:24; Elçilerin İşleri 14:15-17; Yuhanna 9:3; Süleymanın Meselleri 22:2

4 Süleymanın Meselleri 16:33

5 Matta 10:29

 

 

28. Tanrı’nın yaratış ve sağlayış bilgisi bize nasıl yardım eder.

Bir şeyler bize karşı gittiği zamanlarda sabırlı,6 bir şeyler iyi gittiğinde şükran dolu7 ve gelecek için sevgisinden bizi hiçbir şeyin ayıramayacağı8 sadık Tanrı ve Babamızda emin olabiliriz. Bütün yaratılış tamamıyla O’nun elindedir, O’nun isteği olmaksızın Bir şey kımıldayamaz, yerinden oynatılamaz.9

______________________

6Eyüp 1:21, 22; Mezmur 39:10; Yakup 1:3.

7Tesniye 8:10; I.Selanikliler 5:18.

8Mezmur 55:22; Romalılar 5:3-5; 8:38-39.

9Eyüp 1:12; 2:6; Süleymanın Meselleri 21:1; Elçilerin İşleri 17:24-28.

 

 

 

Rabbin Günü-11

 

Oğul Tanrı

 

29. Niçin Tanrı Oğlu’na ‘Kurtarıcı’ demek olan Yesu (İsa) denir?

Çünkü O bütün günahlarımızdan bizi kurtarır,1 kurtuluş başka hiçbir kimsede bulunamaz2 ve kurtuluşu başka yerde aramak boşunadır.

______________________

1Matta 1:21; İbraniler 7:25

2İşaya 43:11; Yuhanna 15:4-5; Elçilerin İşleri  4:11-12; I.Timoteyus 2:5

 

 

30. Kendilerinde, azizlerde ve başka yerlerde kurtuluş ve güvence arayanlar tek kurtarıcı İsa’ya gerçekten inanıyorlar mı?

Hayır. Ona ait olmaktan övünseler bile tek Kurtarıcıyı işleriyle inkar ederler.3 ya İsa mükemmel birkurtarıcı değildir yada gerçek imanda bu Kurtarıcıyı kabul edenler kurtuluşları için gerekeni Onda bulurlar.4

______________________ 

3I.Korintliler 1:12-13; Galatyalılar 5:4

4Koloseliler 1:19-20; 2:10; I.Yuhanna 1:7

 

 

 

Rabbin Günü-12

 

31. Neden Ona (İsa’ya) mesh edilmiş anlamında Mesih denir?

Çünkü Baba Allah tarafından atandı. ve Kutsal Ruh tarafından mesh edildi1 öyle ki, baş peygamberimiz ve öğretmenimiz olarak2 kurtuluşumuzla ilgili Tanrı’nın gizli bilgisini ve iradesini mükemmelce açıklasın,3 bizim tek baş kahinimiz olarak4 kendi bedeninde yaptığı kurbanla bizi özgür kıldı5 ve sürekli olarak Baba’ya bizler için yakarışta bulunarak6 ve bizim sonsuz kralımız7 olarak Sözü ve Ruh’uyla bizi yönetir, bizim için kazandığı özgürlükte bizi korur ve saklı tutar.8

______________________

1Luka 4:14-19; 3:21-22; İşaya 61:1; İbraniler 1; Mezmur 45:7

2Elçilerin İşleri 3:22; Tesniye 18:15

3Yuhanna 1:18; 15:15

4İbraniler 7:17; Mezmur 110:4

5İbraniler 9:12; 10:11-14

6Romalılar 8:34; İbraniler 9:24 (I.Yuhanna 2:1)

7Matta 21:5; Zekeriya 9:9 (Luka 1:33)

8Matta 28:18-20; Yuhanna 10:28; Esinleme 12:10-11

 

 

32. Niçin sana Hristiyan deniliyor?

Çünkü Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim9 ve Onun mesh edilişini paylaşıyorum.10 Onun ismini açıklamaya,11 kendimi yaşayan bir şükran kurbanı olarak O’na sunmaya,12 bu hayatta iyi bir düşünceyle günaha ve şeytana karşı durmaya,13 ve bundan sonrakinde, bütün yaratılış üzerinde sonsuzluk boyunca Mesih’le hüküm sürmeye14 mesh edildim.

______________________

9I.Korintliler 12:12-27

10Yoel 2:28; Elçilerin İşleri 2:17; I.Yuhanna 2:27

11Matta 10:32; Romalılar 10:9-10; İbraniler 13:15

12Romalılar 12:1; I.Petrus 2:5, 9

13Galatyalılar 5:16-17; Efesliler 6:11; I.Timoteyus 1:18-19

14Matta 25:34; II.Timoteyus 2:12

 

 

 

Rabbin Günü-13 

 

33. Bizler Tanrı’nın çocuklarıyken neden İsa ‘Biricik Oğul’ olarak adlandırılır?

Çünkü sadece Mesih sonsuz ve doğal Tanrı’nın Oğludur.1 Ancal bizler Tanrı tarafından Mesih aracılığı ile lütuf sayesinde evlatlar edinildik.2

______________________

1Yuhanna 1:1-3, 14, 18; 3:16; İbraniler 1 (Romalılar 8:32; I.Yuhanna 4:9)

2Yuhanna 1:12; Romalılar 8:14-17; Galatyalılar 4:6; Efesliler 1:5-6

 

 

34. Neden İsa’yı ‘Rabbimiz’ olarak çağırıyoruz? 

Çünkü altın yada gümüşle değil, Fakat O’nun değerli kanıyla bizi şeytanın zulmünden ve günahtan3 özgür kıldı4 Beden ve can olarak kendisinin olmak üzere bizi satın aldı.5

______________________

3I.Petrus 1:18-19

4I.Korintliler 6:20; I.Timoteyus 2:5-6

5Koloseliler 1:13-14; İbraniler 2:14-15

 

 

 

Rabbin Günü-14

 

35. ‘Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu’ ne demektir?

Davut’un soyundan olabilmesi için1 gerçek ve sonsuz Tanrı olan ve öyle kalan Tanrı’nın sonsuz Oğlu2 Kutsal Ruh’un işleyişi ile3 bakire Meryem’in et ve kanından gerçek insan doğasını kendi üzerine aldı4 Günah haricinde5 her şekilde kardeşleri gibiydi.6

______________________

1II.Samuel 7:12-16; Mezmur 132:11; Matta 1:1; Luka 1:32; Romalılar 1:3

2Yuhanna 1:1; 10:30-36; Elçilerin İşleri 13.33; Mezmur 2.7; Romalılar 1:3; 9:5; Koloseliler 1:15-17; I.Yuhanna 5:20

3Luka 1:35

4Matta 1:18-23; Yuhanna 1:14; Galatyalılar 4:4; İbraniler 2:14

5Filipililer 2:7; İbraniler 2:17

6İbraniler 4:15; 7:26-27

 

 

36. Bu kutsal kavramın ve Mesih’in doğumunun size yararı nedir? 

O bizler için aracıdır7 O’nun masumiyetinde ve mükemmel olan kutsallığında O, Tanrı’nın benim günahım için olan görüşünü - günahlı doğduğumdan -8 kaldırıyor.

______________________

7I.Timoteyus 2:5-6; İbraniler 9:13-15

8Romalılar 8:3-4; II.Korintliler 5:21; Galatyalılar 4:4-5; I.Petrus 1:18-19

 

 

 

Rabbin Günü-15

 

 

37. ‘Acı çekti’ ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Yeryüzündeki bütün hayatı sırasında özellikle yaşamının sonunda can ve beden olarak Mesih, Tanrı’nın bütün insanlığın günaha karşı olan kızgınlığından dolayı acı çekti.1 Acı çekmekle Meshedilmiş tek kurban olarak,2 bedende ve canında olarak bizi sonsuz mahkumiyetten özgür kılmak için yaptı3 ve Tanrı’nın lütfunu, doğrulunu ve sonsuz yaşamı bizler için kazandı.4

______________________

1İşaya 53; I.Timoteyus 2:6; I.Petrus 2:24; 3:18

2Romalılar 3:25; I.Korintliler 5:7; Efesliler 5:2; İbraniler 10:14; I.Yuhanna 2:2; 4:10

3Romalılar 8:1-4; Galatyalılar 3:13 (Koloseliler 1:13; İbraniler 9:12; I.Petrus 1:18-19)

4Yuhanna 3:16; Romalılar 3:24-26 (II.Korintliler 5:21; İbraniler 9:15)

 

 

38. Mesih ‘Pontius Platus zamanında’ yargı olarak neden acı çekti?

O günahsız olduğu halde toplumsal bir yargıda mahkum oldu5 bizim yerimize cezaya çarptırılarak bizlerin üzerine düşen Tanrı’nın şiddetli yargısından bizleri özgür kıldı.6

______________________

5Luka 23:13-24; Yuhanna 19:4, 12-16

6İşaya 53:4-5; II.Korintliler 5:21; Galatyalılar 3:13

 

 

39. Başka bir ölüm şekliyle ölmek yerine ‘Çarmıha gerilmek’ önemli mi?

Evet. Çarmıh ölümü Tanrı tarafından lanetlendiğinden bu ölüm benim üzerimde olan laneti Onun yüklendiğine beni ikna eder.7

______________________

7Galatyalılar 3:10-13; Tesniye 21:23 

 

 

 

Rabbin Günü-16  

 

40. Mesih neden ölmek zorundaydı?

Çünkü Tanrı’nın adaleti ve doğruluğu bunu talep etti,1 Yalnızca Tanrı Oğlu günahlarımızın bedelini ödeyebilirdi.2

______________________

1Tekvin 2:17

2Romalılar 8:3; Filipililer 2:8; İbraniler 2:9, 14-15

 

 

41. Neden O (Mesih) gömüldü?

O’nun gömülmesi ölümünü doğrulamaktadır.3

______________________

3İşaya 53:9; Yuhanna 19:38-42; Elçilerin İşleri 13:29; I.Korintliler 15:3-4

 

 

42. Mesih bizler için öldüğüne göre neden bizler halen ölmek zorundayız?

Bizlerin ölümü günahlarımızın bedelini ödemiyor.4 Bunun yerine günah işlememize bir nokta koyuyor ve bizim Sonsuz hayata girişimiz oluyor.5

______________________

4Mezmur 49:7 

5Yuhanna 5:24; Filipililer 1:21-23; I.Selanikliler 5:9-10

 

 

43. Mesih’in çarmıhta kurban olması ve ölmesinden daha ne menfaatimiz var?

Bedenin kötü arzuları bizi yönetmesin6 bunun yerine kendimizi O’nu hoşnut eden bir şükran takdimesi olarak adayabilelim diye7 Mesih’in ölümüyle eski benliğimiz O’nunla birlikte çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü.8

______________________

6Romalılar 6:12-14

7Romalılar 12:1; Efesliler 5:1-2

8Romalılar 6:5-11; Koloseliler 2:11-12

 

 

44. İnanç Açıklamasına "ölüler diyarına indi" ifadesi niçin eklenmiştir?

Kişisel sıkıntılar ve denenme zamanlarında Mesih’in benim Rab’bim olduğundan, özellikle çarmıhta ve daha öncesinde Sözle anlatılamayan şiddetli elem, acı ve dehşet altında canının acı çekmesiyle beni cehennemin şiddetli elem ve eziyetinden Kurtardığına emin kılar.9

______________________ 

9İşaya 53; Matta 26:36-46; 27:45-46; Luka 22:11; İbraniler 5:7-10 (Mezmur 18:5-6; 116:3)

 

 

 

Rabbin Günü-17

 

45. Mesih’in dirilişi bize nasıl yarar sağlıyor?

İlk önce, dirilişiyle O ölüme galip geldi ve böylelikle ölümü aracılığı ile bizler için kazandığı doğruluğa bizleri paydaş kıldı.1 İkinci olarak, Onun gücüyle bizler de şimdiden yeni bir hayata dirildik.2 Üçüncü Mesih’in dirilişi görkem içinde dirilişimizi garantiledi.3

______________________

1Romalılar 4:25; I.Korintliler 15:16-20; I.Petrus 1:3-5

2Romalılar 6:5-11; Efesliler 2:4-6; Koloseliler 3:1-4

3Romalılar 8:11; I.Korintliler 15:12-23; Filipililer 3:20-21

 

 

 

Rabbin Günü-18

 

46. ‘O Göğe çıktı’ demenin anlamı nedir?

Havarilerin gözü önünde yerden göğe yükselen Mesih,1 dirileri ve ölüleri yargılamak üzere tekrar geleceği güne kadar2 bizim iyiliğimiz için orada kalacaktır.3

______________________ 

1Markos 16:19; Luka 24:50-51; Elçilerin İşleri  1:9-11

2Matta 24:30; Elçilerin İşleri  1:11

3Romalılar 8:34; İbraniler 4:14; 7:23-25; 9:24

 

 

47. Fakat vaat ettiği gibi dünyanın sonuna kadar Mesih bizimle değil midir?4

Mesih tamamen insan ve tamamen Tanrı’dır. O insansal doğasında şu anda yeryüzünde değildir5 Fakat Ondaki Tanrısallık, görkem, lütuf ve Ruh’ta şu anda bizden uzakta (ayrı) değildir.6

______________________

4Matta 28:20

5Elçilerin İşleri 1:9-11; 3:19-21 (Matta 26:11; Yuhanna 16:28; 17:11; İbraniler 8:4)

6Matta 28:18-20; Yuhanna 14:16-19; 16:13)

 

 

48. Eğer Onun insansal yönü Tanrısal yönünün olduğu yerde değilse öyleyse Mesih’in iki doğası birbirinden ayrı değil mi?

Elbette değil. Onun Tanrısallığı sınırlı olmayıp ve O şimdi her yerde olduğundan7 açıktır ki, Mesih’in Tanrısal doğası Onun yüklenmiş olduğu insansal sınırlılığın çok ötesindedir fakat aynı zamanda Onun Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasına birleşmiş olarak durur (aynı zamanda Tanrısal kişiliği Onun insansal doğasındadır).8

______________________

7Yeremya. 23:23-24; Elçilerin İşleri 7:48-49; İşaya 66.1

8Yuhanna 1:14; 3:13; Koloseliler 2:9

 

 

49. Mesih’in göğe yükselişinin bize yararı nedir?

İlk önce, bizim için gökte Babasının önünde yakarır.9 İkinci olarak, bedenimizin cennette oluşu bizim başımız olan Mesih’in bizi kendi üyeleri olarak, cennetteki yanına alacağının garantisidir.10 Üçüncü olarak, O Ruhunu yeryüzüne ilerisi için teminat olarak yeryüzüne gönderir.11 Ruh’un gücüyle bizler hayatlarımız için, yalnızca dünyasal şeyler değil, Mesih’in olduğu yerde, Tanrı’nın sağında oturduğu,12 yukarıdaki şeyleri Hedef olarak belirleriz.

______________________

9Romalılar 8:34; I.Yuhanna 2:1

10Yuhanna 14:2; 17:24; Efesliler 2:4-6

11Yuhanna 14:16; Elçilerin İşleri 2:33; II.Korintliler 1:21-22; 5:5

12Koloseliler 3:1-4

 

 

 

Rabbin Günü-19

 

50. ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ifadesi niçin konulmuştur?

Mesih kilisesinin başı olduğunu göstermek için göğe yükseldi1 ve Baba her şeyi O’nun aracılığı ile yönetmektedir.2

______________________

1Efesliler 1:20-23; Koloseliler 1:18

2Matta 28:18; Yuhanna 5:22-23

 

 

51. Bizim başımız olan Mesih’in görkeminin bize yararı nedir?

İlk olarak Kutsal Ruhu’yla üyeleri olan bizlerin üzerin gökten armağanlarını döker.3 İkinci olarak gücüyle bütün düşmanlara karşı bizleri savunur ve korur.4

______________________

3Elçilerin İşleri 2:33; Efesliler 4:7-12

4Mezmur 110:1-2; 2:9; Yuhanna 10:27-30; Esinleme 19:11-16

 

 

52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir?

Bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göğe çevirim benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran ve tek yargıç olan Onu emin bir şekilde beklerim.5 Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek fakat beni ve bütün seçilmiş olanlarını göklerin görkemi ve sevinci içinde kendisinin olduğu yere alacak.6

______________________

5Luka 21:28; Romalılar 8:22-25; Filipililer 3:20-21; Titus 2:13-14

6Matta 25:31-46; I.Selanikliler 4:16-17; II.Selanikliler 1:6-10

 

 

 

Rabbin Günü-20

 

Kutsal Ruh Tanrı

 

53. Kutsal Ruh’la ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

İlk olarak O Baba ve Oğul gibi sonsuz Tanrı’dır.1 İkinci olarak kişisel olarak verilmiştir2 O bana gerçek iman aracılığı ile beni Mesih’e ve Onun bütün bereketlerine paydaş kılsın,3 beni teselli etsin,4 ve sonsuza dek benimle kalsın diye.5 

______________________

1Tekvin 1:1-2; Matta 28:19; Elçilerin İşleri 5:3-4; I.Korintliler 3:16

2I.Korintliler 6:19; II.Korintliler 1:21-22; Galatyalılar 4:6; Efesliler 1:13

3Galatyalılar 3:14; I.Petrus 1:2

4Yuhanna 15:26; Elçilerin İşleri 9:31

5Yuhanna 14:16-17; I.Petrus 4:14

 

 

 

Rabbin Günü-21  

 

 

54. ‘Kutsal evrensel (katolik) kilise’ ile ilgili neye inanıyorsunuz?

Tanrı’nın Oğlu’nun Ruh’u ve Sözü1 aracılığı ile bütün halklardan,2 dünyanın başından sonuna kadar,3 kendisi için topladığı, koruduğu ve saklı tuttuğu ve sonsuz yaşam için bir topluluk seçtiği4 ve gerçek imanda birleştirdiğine5 inanıyorum. ve ben bu topluluğun şimdi6 daima7 yaşayan bir üyesi kalacağım.

______________________

1Yuhanna 10:14-16; Elçilerin İşleri 20:28; Romalılar 10:14-17; Koloseliler 1:18

2Tekvin 26:3-4; Esinleme 5:9

3İşaya 59:21; I.Korintliler 11:26

4Matta 16:18; Yuhanna 10:28-30; Romalılar 8:28-30; Efesliler 1:3-14

5Elçilerin İşleri 2:42-47; Efesliler 4:1-6

6I.Yuhanna 3:14, 19-21

7Yuhanna 10:27-28; I.Korintliler 1:4-9; I.Petrus 1:3-5

 

 

55. ‘Kutsalların paydaşlığı’ndan ne anlıyorsunuz?

İlk önce inanların bu topluluğun üyeleri olarak, her biri Mesih’te ve Ondaki tüm hazinelere ve armağanlara paydaş olurlar.8 İkinci olarak her üye bu armağanları diğer üyelere hizmet ve onların zenginleşmesi için gönülden ve sevinçle kullanmayı bir görev olarak düşünmek zorundadır.9 İkinci olarak her üye topluluğun diğer üyelerine hizmet etmek ve onları bütün her şeyde zenginleştirmek için bu armağanları gönülden ve sevinçle kullanmayı düşünmek zorundadır.

______________________

8Romalılar 8:32; I.Korintliler 6:17; 12:4-7, 12-13; I.Yuhanna 1:3

9Romalılar 12:4-8; I.Korintliler 12:20-27; 13:1-7; Filipililer 2:4-8

 

 

56. ‘Günahların affı’ ile ilgili olarak neye inanıyorsunuz?

Mesih’in kefaretinden dolayı her hangi bir günahım10 yada hayatım boyunca savaşmak zorunda olduğum günahlı doğam için11 Tanrı’nın bana karşı durmayacağına inanıyorum. Onun lütfuyla Mesih’in doğrulunu bana sayan Tanrı, beni sonsuzluk dek yargıdan özgür kılar.12

______________________

10Mezmur 103:3-4, 10, 12; Mika 7:18-19; II.Korintliler 5:18-21; I.Yuhanna 1:7; 2:2

11Romalılar 7:21-25

12Yuhanna 3:17-18; 5:24; Romalılar 8:1-2

 

 

 

Rabbin Günü-22

 

57. ‘Ölülerin dirilişi’ sizlere nasıl bir teselli olur?

Sadece bu yaşamdan sonra ruhum hemen başım olan Mesih’e doğru alınacak değil;1 aynı zamanda Mesih’in gücüyle diriltilen bedenim dahi ruhumla yeniden birleşecek Mesih’in görkemli (kutsal) bedenine benzer hale getirilecektir.2

______________________

1Luka 16:22; 23:43; Filipililer 1:21-23

2Eyüp 19:25-26; I.Korintliler 15:20, 42-46, 54; Filipililer 3:21; I.Yuhanna 3:2

 

 

58. İnanç açıklamasının sonsuz yaşamla ilgili maddesi sizi nasıl teselli ediyor?

Sonsuz sevincin başlangıcını şimdiden kalbimde tecrübe ediyorum,3 bu yaşamdan sonra da hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hayal edemeyeceği Tanrı’nın sonsuzluk boyunca övülmesi için olan mükemmel kutsanmışlığı alacağım.4

______________________

3Yuhanna 17:3; Romalılar 14:17 (II.Korintliler 5:2-3)

4Yuhanna 17.24; I.Korintliler 2:9

 

 

 

Rabbin Günü-23

 

 

59. Bütün bunlara inanmanın size iyiliği nedir?

Mesih’te Tanrı önünde doğruyum ve sonsuz hayatın mirasçısıyım.1

______________________

1Yuhanna 3.36; Romalılar 1:17; Habakuk 2:4; Romalılar 5:1-2

 

 

60. Tanrı’da nasıl doğru olursunuz?

Yalnızca İsa Mesih’teki gerçek iman aracılığı ile.2 Vicdanım Tanrı’nın bütün emirlerine karşı ağır günahlar işlediğim ve onlardan hiçbirini asla tutmadığıma3 dair beni suçlamakla birlikte ve halen kötü olan her şeye meyilli olduğum4 yinede bütün bunlara layık olmaksızın5 ancak yalnızca lütuf ile6 Mesih’in benim yerime olan itaatinden dolayı sanki hiç günah işlememişim yada günahlı değilmişim gibi sanki mükemmel bir şekilde itaat etmişim gibi7 Tanrı beni kabul eder ve Mesih’in mükemmel bedel ödemesini(*), doğruluğunu ve kutsallığını bana bağışlar.8 Bütün yapmam gereken Tanrı’nın bu armağanını inançlı bir yürekle kabul etmektir.9

______________________ 

2Romalılar 3:21-28; Galatyalılar 2:16; Efesliler 2:8-9; Filipililer 3:8-11

3Romalılar 3:9-10

4Romalılar 7:23

5Tesniye 9:6; Hezekiel 36:22; Titus 3:4-5

6Romalılar 3:24; Efesliler 2:8

7Romalılar 4:24-25; II.Korintliler 5:21

8Romalılar 4:3-5; Tekvin 15.6; II.Korintliler 5:17-19; I.Yuhanna 2:1-2

9Yuhanna 3:18; Elçilerin İşleri 16:30-31 (Romalılar 3:22)

 

 

61. Niçin yalnızca imanla Tanrı’da doğru olduğunuzu söylüyorsunuz?

Çünkü bu Tanrı’nın benden hoşnut kalmasını sağlayan sahip olduğum imanımın bir herhangi değerinden dolayı değildir. Yalnızca Mesih’in bedel ödemesi(*), doğruluğu ve kutsallığı beni Tanrı önünde doğru yapar.10 Ve ben bu doğruluğu imanla alabilir ve benim yapabilirim, yalnızca iman yoluyla ve bundan başka bir yol yoktur.11

______________________

10I.Korintliler 1:30-31; 2:2

11Romalılar 10:10; I.Yuhanna 5:10-12

 

(*) Yasanın günahın karşılığı olarak talep ettiği bedel.

 

 

 

Rabbin Günü-24

 

62. Niçin yaptığımız iyi işler bizleri Tanrı’da doğru yapamaz yada en azından doğru sayılmamıza yardım etmez?

Çünkü Tanrı’nın sınamasından geçebilecek doğruluk tamamıyla mükemmel olmalı ve ilahi yasanın ölçülerine her şekilde uymalıdır.1 Bu hayatta yapabileceğimiz en iyi şey bile mükemmel değildir ve günahla lekelenmiştir.2

______________________

1Romalılar 3.20; Tesniye 27:26; Galatyalılar 3:10

2İşaya 64:6

 

 

63. Bu ve gelecek yaşamda Tanrı’nın ödüllendirmeyi vaat ettiği iyi işlerin bir şey kazanmayacağını nasıl söyleyebilirsiniz?3

Ödül kazanılmamıştır, o lütfun bir armağanıdır.4

______________________

3Matta 5:12; İbraniler 11:6

4Luka 17:10; II.Timoteyus 4:7-8

 

 

64. Fakat bu öğretiş insanları umursamaz (ilgisiz) ve kötü yapmıyor mu?

Hayır. Gerçek imanla Mesih’e aşılanmışlarından şükran meyveleri çıkmaması imkansızdır.5

______________________

5Matta 7:18; Luka 6:43-45; Yuhanna 15:5

 

 

 

Rabbin Günü-25

 

Sakramentler 

 

65. Yalnızca imanla Mesih’e ve O’nun bereketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir?

Kutsal Müjdenin vaaz edilmesiyle1 yüreklerde iman var eden Kutsal Ruh,2 kullandığımız sakramentler aracılığı ile imanı tasdik eder.3

______________________

1Romalılar 10:17; I.Petrus 1:23-25

2Yuhanna 3:5; I.Korintliler 2:10-14; Efesliler 2:8 (Filipililer 1:29)

3Matta 28:19-20; I.Korintliler 10:16

 

 

66. Sakramentler nedir?

Sakramentler görmemiz için kutsal işaret ve mühürlerdir. Bizlerin bunları kullanmasıyla Müjdenin vaadini daha iyi anlamamızı sağlasın ve bu vaade mührünü koysun diye Tanrı bunları teşkil etmiştir.4 Ve Tanrı’nın Müjdesinin vaadi budur: yalnızca lütuf ile Mesih’in çarmıhta tamamladığı eşsiz kurban sebebiyle günahlarımızın affı ve bize sonsuz yaşam vermesi.5

______________________

4Tekvin 17:11; Tesniye 30:6; Romalılar 4:11

5Matta 26:27-28; Elçilerin İşleri 2:38; İbraniler 10:10

 

 

67. Söz ve Sakrementler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklama amacında mıdır?

Doğru! kurtuluşumuzun tamamının Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını Müjdede Kutsal Ruh bize öğretir ve kutsal sakramentler aracılığı ile bizi bundan emin kılar.6

______________________

6Romalılar 6:3; I.Korintliler 11:26; Galatyalılar 3:27

 

 

68. Yeni Antlaşmada Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır?

İki: Vaftiz ve Rabbin Sofrası.7

______________________

7Matta 28:19-20; I.Korintliler 11:23-26

 

 

 

Rabbin Günü-26

 

Vaftiz 

 

69. Mesih’in çarmıhta yaptığı tek kurbanın kişisel olarak sizin için olduğunu vaftiz size nasıl hatırlatıyor ve sizi emin kılıyor?

Mesih bu dışsal yıkanmayı teşkil etti1 ve suyun bedenin kirliliğini yıkadığı kadar gerçek Onun kanının ve Ruh’unun kesinlikle ruhumun kirliliğini diğer bir değişle bütün günahlarımı yıkayacağını vaat etti.2

______________________

1Elçilerin İşleri 2:38 (Matta 28:19)

2Matta 3:11; Markos 16:16; Yuhanna 1:33; Elçilerin İşleri 2:38; Romalılar 6:3-10; I.Petrus 3:21

 

 

70. Mesih’in kanıyla ve Ruh’uyla yıkanmak ne demektir?

Mesih’in kanıyla yıkanmanın anlamı: Mesih’in çarmıhta benim yerime kurban olarak dökülen kanı sebebiyle Tanrı’nın lütuf aracılığı ile günahlarımı bağışlaması demektir.3 Mesih’in kanında yıkanmanın anlamı: Gittikçe daha fazla günaha öleyim ve artan bir şekilde kutsal ve suçsuz bir yaşam süreyim diye Kutsal Ruh’un beni yeniledi ve Mesih’in bir üyesi(*) olarak ayırdı.4

______________________

3Zekeriya 13:1; Efesliler 1:7; İbraniler 12:24; I.Petrus 1:2; Esinleme 1:5; 7:14

4Hezekiel 36:25; Yuhanna 3:5-8; Romalılar 6:4; I.Korintliler 6:11; Koloseliler 2:11-12

 

(*) Mesih’in bedeninin (azaları) üyeleri. 

 

 

71. O’nun kanıyla ve Ruh’uyla yıkandığımızın vaftiz suyuyla yıkandığımız kadar gerçek olduğunu Mesih nerede vaat ediyor?

Vaftizin teşkil edildiği yer şöyle der: Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin.5 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.6 Kutsal Yazı vaftizi yeniden doğuş yıkaması7 ve günahlardan temizlenme olarak saydığında bu vaat tekrarlanır.8

______________________

5Matta 28:19

6Markos 16:16

7Titus 3:5

8Elçilerin İşleri 22:16

 

 

 

Rabbin Günü-27

 

72. Suyla bu dışsal yıkama günahları yıkar mı?

Hayır, yalnızca İsa Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh bizleri bütün günahlardan temizler.1

______________________

1Matta 3:11; I.Petrus 3:21; I.Yuhanna 1:7

 

 

73. O zaman niçin vaftizi günahlardan arınma ve yeniden doğuş yıkaması olarak Kutsal Ruh adlandırmaktadır?

Bu sözler için Tanrı’nın iyi bir sebebi var. Suyun bedenin kirliliğini yıkaması gibi Mesih’in kanı ve Ruh’unun günahlarımızı temizlediğini Tanrı bize öğretmek istiyor.2 Fakat daha önemlisi, Tanrı, ilahi bir işaret ve kanıt(*) ile bizi emin kılmak istiyor ki, ruhsal olarak bizlerin günahlarımızdan arınması su ile fiziksel olarak temizlendiğimiz kadar gerçektir.3

______________________

2I.Korintliler 6:11; Esinleme 1:5; 7:14

3Markos 16:16; Elçilerin İşleri 2:38; Romalılar 6:3-4; Galatyalılar 3:27

 

(*) Rehin olarak bırakılan şey anlamında.

 

 

74. Bebekler de vaftiz edilmeli mi?

Evet. Yetişkinler gibi, çocuklar da Tanrı’nın antlaşması içindedir ve Tanrı’nın halkıdır.4 Mesih’in kanı aracılığı ile günahların affı ve iman var eden Kutsal Ruh onlara yetişkinlerden daha az vaat edilmemiştir.5 Bu sebepten bebekler antlaşma işareti olan vaftizle Hristiyan (Tanrı’nın) kilisesine kabul edilmeli ve inançsızların çocuklarından ayrılmalıdır.6 Eski Antlaşmada sünnet ile yapılan7 bu sakrament Yeni Antlaşmada vaftiz ile yer değiştirmiştir.8

______________________

4Tekvin 17:7; Matta 19:14

5İşaya 44:1-3; Elçilerin İşleri 2:38-39; 16:31

6Elçilerin İşleri 10:47; I.Korintliler 7:14

7Tekvin 17:9-14

8Koloseliler 2: 11-13

 

 

 

Rabbin Günü-28

 

Rabbin Sofrası 

 

75. Mesih’in çarmıhta tek kurban oluşunu ve O’nun bütün armağanlarını paylaştığımızı Rab’bin Sofrası size nasıl hatırlatır ve sizi bundan emin kılar?

Bu şekilde, Mesih bana ve bütün inananlara bölünen bu ekmeği yememi ve bu kaseyi içmemi emretti. Bu emirle bu vaadi verdi:1 İlk olarak, Rab’bin benim için bölünen ekmeğini ve bana verilen kasesini gözlerimle gördüğüm kadar gerçektir ki(*), Onun çarmıhtaki bedeni benim için sunuldu ve parçalandı, Onun kanı benim için döküldü. İkinci olarak, Mesih’in bedeninin ve kanının güvenilir bir simgesi olarak bana verilen bu sofraya hizmet edenin elinden aldığım ve ağzımla tattığım Rab’bin ekmeği ve kasesi kadar gerçektir ki(*), O çarmıha gerilmiş bedeni ve dökülen kanı ile canımı sonsuz hayat için besler ve tazeler.

______________________

1Matta 26:26-28; Markos 14:22-24; Luka 22:19-20; I.Korintliler 11:23-25

 

(*) Güvenilirdir ki.

 

 

76. Mesih’in çarmıhta parçalanan bedenini yiyip dökülen kanını içmek ne anlama geliyor?

Bunun anlamı, inanan bir kalple Mesih’in bütün acılarını ve ölümünü kabul etmek ve inanarak günahların affını ve sonsuz yaşamı almak.2 Bundan da öte, bizde ve Mesih’te yaşayan Kutsal Ruh aracılığı ile Mesih’in kutsal bedeni ile gittikçe artan bir şekilde birleşiyoruz.3 Böylece o göklerde4 ve biz yeryüzünde olduğu halde, bizler Onun etinden et, Onun kemiklerinden kemiğiz.5 Bedenimizin üyeleri tek bir ruh tarafından hükmedildiği gibi Bizde tek bir Ruh tarafından hükmedilip Sonsuzluk boyunca yaşayacağız.6

______________________

2Yuhanna 6:35, 40, 50-54

3Yuhanna 6:55-56; I.Korintliler 12:13

4Elçilerin İşleri 1:9-11; 3:21; I.Korintliler 11:26; Koloseliler 3:1

5I.Korintliler 6:15-17; Efesliler 5:29-30; I.Yuhanna 4:13

6Yuhanna 6:56-58; 15:1-6; Efesliler 4:15-16; I.Yuhanna 3:24

 

 

77. Bu bölünen ekmeği yiyip bu kaseden içmek kadar gerçek, Mesih kendi bedeni ve kanıyla inananları besleyip yenileyeceğini nerede vaat ediyor?

Rabbin Sofrasının teşkil edilmesinde: Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: Bu kâse benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.7 Bu vaat Pavlus’un sözleri aracılığı ile tekrarlanır: Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kâsesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde tek bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.8

______________________

7I.Korintliler 11:23-26

8I.Korintliler 10:16-17

 

 

 

Rabbin Günü-29

 

78. Ekmek ve şarap Mesih’in gerçek bedeni ve kanına dönüşür mü?

Hayır. Vaftiz suyunda olduğu gibi Mesih’in kanına dönüşme olmaz ve suyun kendisi günahları yıkayamaz fakat basitçe Tanrı’nın işareti ve garantisidir,1 aynı şekilde Rab’bin Sofrasındaki ekmek te Mesih’in bedeni olarak anılmasına rağmen2 sakramentlerin kendi lisanı ve doğasını göre3 Mesih’in gerçek bedenine dönüşmez.4

______________________

1Efesliler 5:26; Titus 3:5

2Matta 26:26-29

3I.Korintliler 10:16-17; 11:26-28 

4Tekvin 17:10-11; Çıkış 12:11; 13; I.Korintliler 10:3-4 (I.Petrus 3:21)

 

 

79. Öyleyse Mesih neden ekmeği kendi bedeni ve kaseyi kendi kanı olarak yada kanındaki Yeni Antlaşma olarak tanımlıyor? (Pavlus da ‘Mesih’in bedeni ve kanına paydaş olmak’ ifadesini kullanır.)

Mesih’in bu kelimeler için iyi bir sebebi var. O, bu geçici hayatta şarap ve ekmekle beslendiğimiz gibi, Onun çarmıha gerilen bedeni ve akan kanının da gerçekten canlarımızı sonsuz hayat için beslediğini bize öğretmek istiyor.5 Fakat daha önemlisi bu görülen işaret ve kanıtlarla Kutsal Ruh’un işi aracılığı ile O’nun gerçek bedenini ve kanını paylaştığımızdan bizi emin kılmak istiyor Bu kutsal işaretleri O’nun hatırlanması6 için ağzımıza aldığımızda bütün acılarını ve itaatini kesinlikle bizim acılarımız ve itaatimiz olarak kabul edip sanki kişisel olarak biz acı çektik ve günahlarımız için olan bedeli ödedik.7

______________________

5Yuhanna 6:51, 55

6I.Korintliler 10:16-17; 11:26

7Romalılar 6:5-11

 

 

 

Rabbin Günü-30

 

80. Rabbin Sofrası Roma Katolikliğinin Mass ayininden nasıl farklıdır?

Rabbin Sofrası İsa Mesih’teki tek bir kez kurban oluş aracılığı ile günahlarımızın tamamıyla bağışlandığını bütün işi Onun herkes için tek bir seferde bitirdiğini açıklar.1 Ayrıca, şimdi cennette gerçek bedeniyle Baba’nın sağında 2 Ona tapınmamızı istediği yerde olan3 Mesih’e Kutsal Ruh’un aracılığı ile bizleri aşıladığını4 beyan eder. Fakat Mass öğretiyor ki, Yaşayanların ve ölülerin günahları Mesih bir kahin tarafından günlük olarak onlar için sunulmadıkça Mesih’in acı çekmesiyle günahları bağışlanmaz. Ayrıca Mass Mesih beden olarak ekmek ve şarap şeklinde orada mevcut olduğundan buna tapınılması gerektiğini öğretir. Mass öğretisi temel olarak Mesih’in acı çekmesini ve tek bir kez kurban olmasını putperestlik derecesinde göz ardı etmektir.

______________________

1Yuhanna 19:30; İbraniler 7:27; 9:12, 25-26; 10:10-18

2Elçilerin İşleri 7:55-56; İbraniler 1:3; 8:1

3Matta 6:20-21; Yuhanna 4:21-24; Filipililer 3:20; Koloseliler 3:1-3

4I.Korintliler 6:17; 10:16-17

 

 

81. Rabbin Sofrasına kimler yaklaşmalıdır?

Günahlarından dolayı acı çeken bununla birlikte günahlarının bağışlandığına ve devam eden zayıflıklarının Mesih’in acı çekmesi ve ölümü aracılığı ile örtüldüğüne güvenenler ve gittikçe artan bir şekilde imanda güçlenmeyi ve daha iyi bir yaşamı arzulayanlar bu sofraya katılabilir. Bu sofradan yiyip içen ikiyüzlüler ve tövbesizler kendi kendini mahkum ederler.5

______________________

5I.Korintliler 10:19-22; 11:26-32

 

 

82. Söyledikleri ve yaptıklarıyla inançsız ve Tanrısız olduklarını gösterenlerin Rab’bin Sofrasına katılmalarına izin verilebilir mi?

Hayır, bu Tanrı’nın antlaşmasını aşağılamaktır ve topluluğun tamamının üzerine Tanrı’nın kızgınlığını getirir.6 Bu sebepten Mesih’in ve havarilerin talimatına göre Hristiyan Kilisesinin görevi göklerin egemenliliğinin anahtarı yetkisinin resmen kullanıp böyle kişiler hayatlarını değiştirene kadar onlara sınırlama getirip Sofraya dahil etmemektir.

______________________

6Mezmur 50:14-16; İşaya 1:11-17; I.Korintliler 11:17-34

 

 

 

Rabbin Günü-31

 

83. Gökerin anahtarları nelerdir?

Kutsal Kitabı vaaz edilmesi ve tövbeye götüren Hristiyan disiplindir. Vaaz etmek ve disiplin inananlara cenneti açar ve inançsızlara ise kapar.1

______________________

1Matta 16:19; Yuhanna 20:21-23

 

 

84. Müjdeyi vaaz etmek Göksel Krallığı nasıl açar yada kapar?

Mesih’in emrine göre: Göksel Egemenlik toplu yada tek tek bütün inananlara ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla açılır, gerçek imanda Müjdenin vaatlerini kabul etmekle Tanrı, Mesih’in yaptığı işten dolayı açıkça onların günahlarını affeder. Göksel Egemenlik inançsızlara ve ikiyüzlülere ilan etmek ve açıkça bildirmek yoluyla kapatılır, tövbe etmedikleri sürece Tanrı’nın kızgınlığı ve sonsuz mahkumiyeti onların üzerinde kalır. Bu hayatta ve gelecek hayatta Tanrı’nın yargısı Müjde’nin bu tanıklığı üzerinde temel alır.2

______________________

2Matta 16:19; Yuhanna 3:31-36; 20:21-23.

 

 

85. Hristiyan disipliniyle Göksel Krallık nasıl açılır yada kapatılır?

Mesih’in emrine göre: Hristiyan olmayan öğretileri yayan yada hristiyanca olmayan bir yaşam yaşayanlar Hristiyan olarak tanınansalar bile hatalarını ve kötülüklerini reddedip terk etmeleri için defalarca ve sevgiyle uyarılmalarından sonra kiliseye, onun resmi görevlilerine rapor edilir, uyarıları dikkate almadıkları sürece kilisenin resmi görevlileri onları sakramentleri vermeyerek Hristiyan paydaşlığından ayırdıklarında Tanrı’da onları Mesih’in krallığından dışarıda tutar.3 Böyle kişiler vaat ederek ve hayatlarını gerçekten düzelttiklerinde Mesih’in ve kilisesinin üyeleri olarak yeniden kabul edilirler.4

______________________

3Matta 18:15-20; I.Korintliler 5:3-5, 11-13; II.Selanikliler 3:14-15

4Luka 15:20-24; II.Korintliler 2:6-11

 

 

 

Rabbin Günü-32

 

86. Günahlarımızın ıstıraplarından Tanrı’nın lütfuyla yalnızca Mesih aracılığı ile kurtulup bunları kendimiz kazanmadığımız halde neden hala iyi işler yapmak zorundayız?

Tabi ki, Mesih bizlerin kefaretini kanıyla ödedi. Biz iyi işler yapıyoruz çünkü bizim için yaptığı her şey için bütün yaşamımızla Tanrı’ya olan şükranımızı gösterebilelim diye ve bizim aracılığımızla övülsün diye1 Mesih Ruh’uyla bizleri kendi benzerliğine dönüştürmek üzere yeniliyor.2 İmanın meyveleriyle imanımızdan emin olabilelim3 ve bizlerin Tanrısal yaşayışı ile komşularımız Mesih’e kazanılabilsin diye bizler iyi işler yapıyoruz.4

______________________

1Matta 5:16; I.Korintliler 6:19-20

2Romalılar 6:13; 12:1-2; I.Petrus 2:5-10

3Matta 7:17-18; Galatyalılar 5:22-24; II.Petrus 1:10-11

4Matta 5:14-16; Romalılar 14:17-19; I.Petrus 2:12; 3:1-2

 

 

87. Kendi Nankör ve tövbesiz yaşamlarından Tanrı’ya dönmeyenler kurtulabilirler mi?

Hiçbir şekilde. Kutsal Yazı bize pak olmayanların, puta tapanların, zina edenlerin, hırsızların, açgözlülerin, ayyaşların, yalancıların ve benzerlerinin Göksel Krallığına girmeyeceğini söylüyor.5

______________________

5I.Korintliler 6:9-10; Galatyalılar 5:19-21; Efesliler 5:5-6; I.Yuhanna 3:14

 

 

 

Rabbin Günü-33

 

88. Gerçek tövbe yada Tanrı’ya dönüş(*) neyi gerekli kılar?

İki şey; eski benliğin ölmesi ve yeni benliğin dirilmesi.1

______________________

1Romalılar 6:1-11; I.Korintliler 5:7; II.Korintliler 5:17; Efesliler 4:22-24; Koloseliler 3:5-10

 

(*) Conversion: din değiştirme, değişme.  

 

 

89. Eski benliğin ölmesi nedir?

Artan bir şekilde nefret ederek, gerçekten günahtan dolayı üzüntü duymak ve bunlardan dönmektir.2

______________________

2Mezmur 51:3-4, 17; Yoel 2:12-13; Romalılar 8:12-13; II.Korintliler 7:10

 

 

90. Yeni benliğin dirilmesi nasıldır (nedir)?

Mesih aracığı ile Tanrı’da bütün kalple sevinç,3 ve Tanrı’nın yapmamızı istediği gibi her tür iyi olan şeyi yapmanın hoşnutluğunu duymaktır.4

______________________

3Mezmur 51:8, 12; İşaya 57:15; Romalılar 5:1; 14:17

4Romalılar 6:10-11; Galatyalılar 2:20

 

 

91. Yaptığımız iyi işler nelerdir?

Yalnızca gerçek imandan doğan5 Tanrı’nın yasasına uygun6 ve O’nun görkemi için yapılan7 doğru olduğunu düşündüğümüz yada insan geleneklerinin oluşturduğunu temel almayan işler8 iyi işlerdir.

______________________

5Yuhanna 15:5; Romalılar 14:23; İbraniler 11:6

6Levililer 18:4; I.Samuel 15:22; Efesliler 2:10

7I.Korintliler 10:31

8Tesniye 12:32; İşaya 29:13; Hezekiel 20:18-19; Matta 15:7-9

 

 

 

Rabbin Günü-34

 

92. Rab kendi yasasında ne diyor?

Tanrı yasasında şöyle diyor:

  1. Emir Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim. Benden başka tanrın olmayacak.

  2. Emir "Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği günahın hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

  3. Emir Tanrın Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Yahve, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

  4. Emir Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal kıldım.

  5. Emir Annene, babana saygı göstereceksin ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

  6. Emir Adam öldürmeyeceksin.

  7. Emir Zina etmeyeceksin.

  8. Emir Çalmayacaksın.

  9. Emir Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

  10. Emir Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.1

______________________

1Çıkış 20:1-17; Tesniye 5:6-21

 

 

93. Bu emirler kaç bölüme ve nasıl ayrılırlar?

İki bölüme ayrılırlar. İlk bölümün dört emri vardır, bizlerin Tanrı’yla olması gereken ilişkisini öğretir. İkinci bölümün altı emri vardır, bizlerin komşumuza olan sorumluluklarımızı(*) öğretir.2

______________________

2Matta 22:37-40

 

(*) Borçlarımız: Komşularımıza karşı Tanrı’ya olan borçlarımız. 

 

 

94. İlk emirde Rab ne talep ediyor?

Kurtuluşuma karşı tehlike yaratmayı istemediğimden bütün putperest,3 büyücülük ve batıl inançların geleneklerinden4 azizlere yada başka yaratılmışlara dua etmekten5 uzak durmalı ve kaçınmalıyım. İçtenlikle yalnızca tek gerçek Tanrı’yı kabul etmeliyim6 yalnızca ;O’na güvenmeliyim7 her iyi şeyi O’ndan bekleyerek8 alçakgönülle9 ve sabırla10 bütün kalbimle, O’nu sevmeli,11 O’ndan korkmalı,12 ve saygı duymalıyım.13 Kısaca, her şekilde O’nun isteğine karşı gelmek yerine14 her şeyden vazgeçmeliyim

 

3I.Korintliler 6:9-10; 10:5-14; I.Yuhanna 5:21

4Levililer 19:31; Tesniye 18:9-12

5Matta 4:10; Esinleme 19:10; 22:8-9

6Yuhanna 17:3

7Yeremya 17:5-7

8Mezmur 104:27-28; İşaya 45:7; Yakup 1:17

9I.Petrus 5:5-6

10Koloseliler 1:11; İbraniler 10:36 

11Matta 22:37; Tesniye 6:5

12Süleymanın Meselleri 9:10; I.Petrus 1.17 (Tesniye 6:2; Mezmur 111:10; Süleymanın Meselleri 1:7; Matta 10:28)

13Matta 4:10; Tesniye 6:13; Tesniye 10:20

14Matta 5:29-30; 10:37-39 

 

 

95. Putperestlik nedir?

Tanrı’nın kendi Sözünde açıkladığı tek gerçek Tanrı’nın yerine yada karşısına sahip olduğumuz yada icat ettiğimiz başka bir şey koyup güvenimizi onun üzerine koymak putperestliktir.15

______________________

15I.Tarihler 16:26; Galatyalılar 4:8-9; Efesliler 5:5; Filipililer 3:19

 

 

 

Rabbin Günü-35

 

96. İkinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Sözünde emrettiğinden1 O’na farklı bir şekilde tapmamalı ve Tanrı’nın sureti diye bir şey yapmalıyız.2

______________________

1Levililer 10:1-7; Tesniye 12:30; I.Samuel 15:22-23; Matta 15:9; Yuhanna 4:23-24

2Tesniye 4:15-19; İşaya 40:18-25; Elçilerin İşleri 17:29; Romalılar 1:22-23

 

 

97. Öyleyse herhangi bir suret yapmamalı mıyız?

Tanrı’nın hiç bir şekilde görülebilir bir resmi yapılamaz ve yapılmamalııdr Yaratılmış şeyler resmedilebilse bile bunlara birinin tapınma niyetinde olmasını yada bunlar aracılığı ile Tanrı’ya hizmet edilmesini Tanrı yasaklıyor.3

______________________

3Çıkış 34:13-14, 17; Sayılar 33:52; II.Krallar 18:4-5 (İşaya 40:25)

 

 

98. Fakat (bilmeyenlerin) cahil insanların öğrenmesine yardımcı araçlar olarak kilisede suretlere izin verilemez mi?

Hayır. Bizler Tanrı’dan daha bilge olmaya çalışmamalıyız. Tanrı konuşamayan putlarla değil,4 kendi halkının Sözünün yaşanarak vaaz edilişiyle bilgilendirilmesini istiyor.5

______________________

4Yeremya 10:8; Habakuk 2:18-20

5Romalılar 10:14-15, 17; II.Timoteyus 3:16-17; II.Petrus 1:19

 

 

 

Rabbin Günü-36

 

99. Üçüncü emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Lanet ederek,1 yalan yere2 yada gereksiz yemin ederek3 Tanrı’nın ismini ne küfür yada kötü amaçla kullanmalı, ne de görgü tanığı olduğumuz şeylerde sessiz kalarak4 korkunç günahlara karıştırmalıyız. Bu emir Onu uygun bir şekilde O’na itirafta bulunalım5 O’na dua edip6 yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde O’nu övelim7 diye Tanrı’nın kutsal adını saygı ve korkuyla kullanmamızı8 talep eder.

______________________

1Levililer 24:10-17

2Levililer 19:12

3Matta 5:37; Yakup 5:12

4Levililer 5:1; Süleymanın Meselleri 29:24

5Matta 10:32-33; Romalılar 10:9-10

6Mezmur 50:14-15; I.Timoteyus 2:8

7Koloseliler 3:17 (I.Timoteyus 6:1; Romalılar 2:24)

8Mezmur 99:1-5; Yeremya 4:2 (İşaya 45:23)

 

 

100. Tanrı’nın ismine küfretmek ve lanet etmek ciddi bir günah mıdır ki Tanrı bunu önlemeyen ve yasaklamayanlara kızgındır?

Aslında evet9 Daha büyük bir günah yoktur, Tanrı’nın ismine küfretmek kadar başka hiçbir günah O’nu bu kadar çok kızdırmaz. Bu sebepten ceza olarak ölümü emretmiştir.10 

______________________

9Levililer 5:1

10Levililer 24:10-17

 

 

 

Rabbin Günü-37

 

101. Fakat Tanrı’nın adını eğer saygıyla kullanıyorsak bir ant içebilir miyiz?

Evet, hükümetler bunu talep ettiğinde yada bir zorunluluk olduğunda gerçeğin değerini yükseltmek ve güvenilirliğini korumak için, Tanrı’nın görkemi ve komşularımızın iyiliği ant içebiliriz. Kutsal Kitaba inananlar tarafından doğru bir şekilde kullanıldığında1 böyle antlar Tanrı’nın Sözünde uygun görülür.2

______________________

1Tekvin 21:24; 31:53; Yeşu 9:15; I.Samuel 24:22; I.Krallar 1:29-30; Romalılar 1:9; II.Korintliler 1:23

2Tesniye 6:13; 10:20; Yeremya 4:1-2; İbraniler 6:16

 

 

102. Azizler yada diğer yaratılmışlar aracılığı ile yemin edebilir miyiz?

Hayır. Yasal bir yeminin anlamı bütün kalbimi bilen biri olarak doğruluğuma tanıklık etmeye ve yanlış yemin ettiğimde beni cezalandırması için Tanrı’yı çağırmaktır.3 Yaratılmış hiçbir şeyin böyle bir yüceliği yoktur.4

______________________

3Romalılar 9:1; II.Korintliler 1:23

4Matta 5:34-37; 23:16-22; Yakup 5:12

 

 

 

Rabbin Günü-38

 

103. Dördüncü emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

İlk olarak, Müjdenin hizmeti ve eğitimi özellikle dinlenme gününde devam ettirilmelidir,1 Tanrı Sözü’nün ne öğrettiğini öğrenmek için2 sakramentlere katılmak için3 topluluk içinde Tanrı’ya dua etmek için4 Hristiyan sunusunu yoksullara getirmek için5 Tanrı halkının toplantısına sürekli katılmalıyım.6 İkinci olarak, hayatımın her günündeki kötü yollarımı bırakmalı, Kutsal Ruh’u aracılığı ile Rab’bin bende çalışmasına izin vererek böylece sonsuz sebte (dinlenmeye) bu hayatta şimdiden başlamalıyım.7

______________________

1Tesniye 6:4-9; 20-25; I.Korintliler 9:13-14; II.Timoteyus 2:2; 3:13-17; Titus 1:5

2Romalılar 10:14-17; I.Korintliler 14:31-33; I.Timoteyus 4:13

3I.Korintliler 11:23-25

4Koloseliler 3:16; I.Timoteyus 2:1

5Mezmur 50:14; I.Korintliler 16:2; II.Korintliler 8-9

6Tesniye 12:5-12; Mezmur 40:9-10; 68:26; Elçilerin İşleri 2:42-47; İbraniler 10:23-25

7İşaya 66:23; İbraniler 4:9-11

 

 

 

Rabbin Günü-39  

 

104. Beşinci emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Anne ve babamı onurlandırmalı, sevmeli ve itaat etmeliyim(*), ve beni düzeltecek yada cezalandıracak olan üzerimde yetki sahibi olan herkese uygun bir şekilde itaat edip saygı göstermeliyim;1 ve Tanrı’nın bizleri yönetsin diye seçtikleri2 hata işlediklerinde sabırlı olmalıyım.3

______________________

1Çıkış 21:17; Süleymanın Meselleri 1:8; 4:1; Romalılar 13:1-2; Efesliler 5:21-22; 6:1-9; Koloseliler 3:18-4:1

2Matta 22:21; Romalılar 13:1-8; Efesliler 6:1-9; Koloseliler 3:18-21

3Süleymanın Meselleri 20:20; 23:22; I.Petrus 2:18

 

(*) Loyal: vefalı olmak, sadık kalmak, bağlı kalmak.

 

 

 

Rabbin Günü-40  

 

105. Altıncı emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Komşularımı düşüncelerimle, sözlerimle, bakışımla yada sözsüz (beden diliyle) işaretlerle ve kesinlikle gerçek eylemlerle küçümsemeyip, hakaret etmemeli, nefret edip öldürmemeliyim. Başkaları için böyle bir kişi olmayıp1 intikam arzularını kendimden uzakta tutmalıyım.2 Kendime de zarar vermemeli ve kendim için umursamazca tehlike yaratmamalıyım.3 Adam öldürmeyi önlemek göreviyle hükümet kılıçla kuşatılmıştır.4

______________________

1Tekvin 9:6; Levililer 19:17-18; Matta 5:21-22; 26:52

2Süleymanın Meselleri 25:21-22; Matta 18:35; Romalılar 12:19; Efesliler 4:26

3Matta 4:7; 26:52; Romalılar 13:11-14

4Tekvin 9:6; Çıkış 21:14; Romalılar 13:4 

 

 

106. Bu emir yalnız öldürmekten mi söz ediyor?

Adam öldürmeyi yasaklamakla Tanrı, cinayetin kökü olan kıskançlık, kin, öfke, öç almaktan nefret ettiğini bizlere öğretiyor.5 Tanrı’nın gözünde bunların hepsi cinayettir.6

______________________

5Süleymanın Meselleri 14:30; Romalılar 1:29; 12:19; Galatyalılar 5:19-21; Yakup 1:20; I.Yuhanna 2:9-11

6I.Yuhanna 3:15

 

 

107. Komşumuzu herhangi bir şekilde öldürmemek yeterlimidir?

Hayır. Kıskançlık, kin ve öfkeyle yargılamak yerine Tanrı bize komşularımızı kendimiz gibi sevmemizi7 onlara karşı sabırlı, barışsever, nazik, merhametli ve dostça davranmamızı,8 kendimize olduğu kadar onlara gelecek zararları önlemeye çalışmamızı, düşmanlarımıza bile iyi davranmamızı9 söylüyor.

______________________

7Matta 7:12; 22:39; Romalılar 12:10

8Matta 5:-3-12; Luka 6:36; Romalılar 12:10, 18; Galatyalılar 6:1-2; Efesliler 4:2; Koloseliler 3:12; I.Petrus 3:8

9Çıkış 23:4-5; Matta 5:44-45; Romalılar 12:20; Süleymanın Meselleri 25:21-22

 

 

 

Rabbin Günü-41  

 

108. Yedinci emirde Tanrı’nın bizden isteği nedir?

Tanrı bütün iffetsizliği yargılar.1 Pak olmamaktan tam anlamıyla nefret etmeli,2 ve evli yada bekar pak ve saygın bir yaşam yaşamalıyız.3

______________________

1Levililer 18:30; Efesliler 5:3-5

2Yahuda 22-23

3I.Korintliler 7:1-9; I.Selanikliler 4:3-8; İbraniler 13:4

 

 

 

109. Tanrı bu emirde zina etmek gibi yalnızca skandal yaratan günahları mı yasaklıyor?

Beden ve can olarak bizler Kutsal Ruh’un tapınağıyız ve Tanrı her ikisini de pak ve kutsal tutmamızı ister. Bu yüzden Tanrı iffetsizliği kışkırtan her şeyi4 eylemleri, bakışları, konuşmaları, düşünceleri yada arzuları yasaklar.5

______________________

4I.Korintliler 15:33; Efesliler 5:18

5Matta 5:27-29; I.Korintliler 6:18-20; Efesliler 5:3- 4

 

 

 

Rabbin Günü-42  

 

110. Sekizinci emirde Tanrı neyi yasaklıyor?

Tanrı yalnızca yasa ile cezalandırılabilen hırsızlık ve soygunu yasaklamıyor.1 Fakat hile ve dolandırıcılıkla planlar düzenleyerek yasalmış gibi gösterdiğimiz2 yanlış ölçüyle, yanlış ebatla yada sayıyla hileyle mal edinmek, sahte para basmak, haddinden fazla faiz almak yada Tanrı tarafından yasaklanmış başka bir şeyle3 kazanç elde etmek Tanrı’nın gözünde komşularımızdan çalmak demektir. Buna ilave olarak Tanrı açgözlülüğü4 ve armağanlarının gereksizce israf edilmesini5 yasaklar.

______________________

1Çıkış 22:1; I.Korintliler 5:9-10; 6:9-10

2Tesniye 25:13-16; Mezmur 15:5; Süleymanın Meselleri 11:1; 12:22; Hezekiel 45:9-12; Luka 6:35

3Mika 6:9-11; Luka 3:14; Yakup 5:1-6

4Luka 12:15; Efesliler 5:5

5Süleymanın Meselleri 21:20; 23:20-21; Luka 16:10-13

 

 

111. Tanrı bu emirde sizden ne talep ediyor?

Komşularımın iyiliği için yapabileceğim her şeyde başkalarının bana davranmasını istediğim gibi onlara davranmalıyım ve ihtiyacı olanlara paylaşabileyim diye sadakatle çalışmalıyım.6

______________________

6İşaya 58:5-10; Matta 7:12; Galatyalılar 6:9-10; Efesliler 4:28

 

 

 

Rabbin Günü-43  

 

 

112. Dokuzuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın isteği hiç kimseye karşı asla yalan tanıklıkta bulunmamam, kimsenin sözlerinin anlamını çarpıtmamam, dedikodu ve iftira yapmamam, bir şey duymadan yada sebep olmaksızın kimseyi yargılamaya katılmamamdır.1 Mahkemede yada başka bir yerde her türlü yalan yada hileden uzak durmalıyım; bunlar şeytanın kendisinin kullandığı yollardır ve bunlar Tanrı’nın çok şiddetli(*) öfkesini üzerime getirir.2 Gerçeği sevmeli, samimiyetle onu konuşmalıyım ve açıkça gerçeği kabul etmeliyim.3 Komşularımın iyi isminin değerini yükseltmek ve korumak4 için ne yapabilirsem yapmalıyım.

______________________

1Mezmur 15; Süleymanın Meselleri 19:5, 9; 21:28; Matta 7:1; Luka 6:37; Romalılar 1:28-32

2Levililer 19:11-12; Süleymanın Meselleri 12:22; 13:5; Yuhanna 8:44; Esinleme 21:8

3I.Korintliler 13:6; Efesliler 4:25

4I.Petrus 3:8-9; 4:8

 

(*) Intense: yoğun.

 

 

 

Rabbin Günü-44  

 

113. Onuncu emirde Tanrı’nın sizden isteği nedir?

Tanrı’nın emirlerinden herhangi birine en küçükmüş gibi gözüken kötü bir düşünce yada arzu bile yüreğimde doğmamalı. Bunun yerine, bütün kalbimle daima günahtan nefret etmeli ve her ne doğruysa ondan hoşnut kalmalıyım.1

______________________

1Mezmur 19:7-14; 139:23-24; Romalılar 7:7-8

 

 

114. Fakat Tanrı’ya dönenler bu emirlere mükemmel bir şekilde itaat edebilirler mi?

Hayır. Bu yaşamda en kutsal olan bile yalnızca bu itaatte çok az ilerleme yapmıştır.2 Bununla birlikte ciddi bir kararlılıkla Tanrı’nın emirlerinin yalnızca bazılarına değil, hepsine göre yaşamaya başlarlar.3 

______________________

2Vaiz 7:20; Romalılar 7:14-15; I.Korintliler 13:9; I.Yuhanna 1:8-10

3Mezmur 1:1-2; Romalılar 7:22-25; Filipililer 3:12-16

 

 

115. Bu hayatta On Emri hiç kimse mükemmel bir şekilde tutamazsa öyleyse Tanrı niçin onların çok ciddiyetle vaaz edilmesini istiyor?

İlk olarak, gittikçe artan bir şekilde günahlılığımızı bilelim ve daha büyük bir istekle günahlarımızın affı ve doğruluk için Mesih’e bakarak yaşayabilelim diye.4 İkinci olarak, Kutsal Ruh’un lütfu için Tanrı’ya dua ederken Tanrı’nın benzerliğinde gittikçe artan bir şekilde yenilenelim diye hedefimiz olan bu yaşamdan sonraki mükemmelleşmeye ulaşıncaya kadar5 çalışmaktan da asla durmayalım.

______________________

4Mezmur 32:5; Romalılar 3:19-26; 7:7; 24-25; I.Yuhanna 1:9

5I.Korintliler 9:24; Filipililer 3:12-14; I.Yuhanna 3:1-3

 

 

 

Rabbin Günü-45  

 

Dua 

 

116. Neden Hristiyanlar dua etmek ihtiyacı duyar?

Çünkü dua Tanrı’nın bizden beklediği teşekkürün en önemli bir parçasıdır.1 Hem de Tanrı, lütfunu ve Kutsal Ruh’unu sürekli dua edip ve içsel yakarışta bulunarak kendisinden bu armağanları isteyen ve bunlar için teşekkür edenlere verir.2

______________________

1Mezmur 50:14-15; 116:12-19; I.Selanikliler 5:16-18

2Matta 7:7-8; Luka 11:9-13

 

 

117. Tanrı bizleri dinlemek için nasıl dua etmemizi ister?

İlk önce, başka bir tanrıya değil, kendisini sözünde açıklayan tek gerçek Tanrı’ya istememizi emrettiği şeyleri istemek için yürekten dua etmeliyiz.3 İkinci olarak, ihyacımızı ve sefaletimizi bilerek, hiçbir şeyi saklamadan ve O’nun görkemli varlığının önünde kendimizi alçaltmalıyız.4 Üçüncü olarak, layık olmadığımız halde Kendi sözünde vaat ettiği üzere Rabbimiz İsa Mesih’ten dolayı Tanrı’nın bizlerin duasını dinlediğinden emin olarak biz bu sarsılmaz temelde durmalıyız.5

______________________

3Mezmur 145:18-20; Yuhanna 4:22-24; Romalılar 8:26-27; Yakup 1:5; I.Yuhanna 5:14-15; Esinleme 19:10

4II.Tarihler 7:14; 20:12; Mezmur 2:11; 34:18; 62:8; İşaya 66:2; Esinleme 4

5Daniel 9:17-19; Matta 7:8; Yuhanna 14:13-14; 16:23; Romalılar 10:13; Yakup 1:6

 

 

118. Tanrı bize ne için dua etmemizi emretti?

Rabbimiz olan Mesih’in bizlere öğrettiği Duada olduğu gibi ruhsal ve fiziksel olarak ihtiyacımız olan her şey için.6

______________________

6Matta 6:33; Yakup 1:17

 

 

119. Bu dua (Rabbin duası) nedir?

Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın Egemenliğin gelsin Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi Sende bizim suçlarımızı bağışla Ayartılmamıza izin verme Kötü olandan bizi kurtar Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek Senindir. Amin.7

______________________

7Matta 6:9-13; Luka 11:2-4

 

 

 

Rabbin Günü-46  

 

120. Mesih niçin Tanrı’yı Babamız olarak çağırmamızı emretti?

Duamızın başlangıcında, duamıza temel olan; Mesih aracılığı ile babamız olan Tanrı’ya çocukça korku ve güveni, Mesih içimizde tutuşturmak ister Babalarımız bu yaşam için gerekli şeylerde bizleri reddetmediği gibi, bizlere Baba olan Tanrımız imanla istediğimiz şeyleri bizlere vermeyi daha az reddedecektir.1 

______________________

1Matta 7:9-11; Luka 11:11-13.

 

 

121. Göklerdeki kelimesi neden vardır?

Bu ifadede Tanrı’nın göksel görkemini dünyasal bir şey olarak düşünmememiz2 ve bedenimiz ve canımız için her şeyi O’nun Tanrısal gücünden beklememiz için vardır.3

______________________

2Yeremya. 23:23-24; Elçilerin İşleri 17:24-25

3Matta 6:25-34; Romalılar 8:31-32

 

 

 

Rabbin Günü-47  

 

122. İlk istek ne demek istiyor?

Adın kutsal kılınsın: Bütün işlerin için ve onların önünde parlayan her şey: her şeye kadir gücün, bilgeliğin, şefkatin, adaletin, merhametin ve gerçeğin için Seni doğru bir şekilde bilmemize,1 Seni kutsayıp, tapınmamıza ve övmemize yardım et demektir.2 Ve bunun anlamı bizim yüzümüzden sana küfredilmesin fakat daima yüceltilip övülsün diye düşündüklerimizle, söylediklerimiz ve yaptıklarımızla, bütün hayatımızı yönetmemizde bize yardım et.3

______________________

1Yeremya 9:23-24; 31:33-34; Matta 16:17; Yuhanna 17:3

2Çıkış 34:5-8; Mezmur 145; Yeremya 32:16-20; Luka 1:46-55, 68-75; Romalılar 11:33-36

3Mezmur 115:1; Matta 5:16

 

 

 

Rabbin Günü-48  

 

123. İkinci istek ne demek istiyor?

Egemenliğin gelsin: Sana artan bir şekilde itaat edebilmemiz için Sözünle ve Ruh’unla bizleri yönet.1 Kiliseni güçlendir ve onu büyüt.2 Şeytanın bütün işlerini yık, Sana karşı gelen her gücü ve Sözüne karşı olan her planı yık.3 Bunu Senin içinde olduğun krallığın tamamlanıp mükemmel olana kadar her şeyde yap.4

______________________

1Mezmur 119:5; 105; 143:10; Matta 6:33

2Mezmur 51:18; 122:6-9; Matta 16:18; Elçilerin İşleri 2:42-47

3Romalılar 16:20; I.Yuhanna 3:8

4Romalılar 8:22-23; I.Korintliler 15:28; Esinleme 22:17, 20

 

 

 

Rabbin Günü-49  

 

124. Üçüncü istek ne demek istiyor?

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun: Bütün insanlara ve bize yardım et ki,1 kendi isteklerimizi reddedelim ve küstahça karşılık vermeksizin Senin isteğine itaat edelim. Yalnızca tek iyi Sensin.2 Gökteki melekler gibi istekle ve sadakatle yapmaya çağrıldığımız bütün işleri tamamlamamıza yardım et.3

______________________

1Matta 7:21; 16:24-26; Luka 22:42; Romalılar 12:1-2; Titus 2:11-12

2I.Korintliler 7:17-24; Efesliler 6:5-9

3Mezmur 103:20-21

 

 

 

Rabbin Günü-50  

 

125. Dördüncü istek ne demek istiyor?

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver: İyi olan her şeyin tek kaynağı Sen olduğun için1 Seni bilelim diye hepimizin fiziksel ihtiyaçlarına bak2 ve ne işlerimiz ve kaygılarımız ne de armağanların Senin kutsaman olmadan bizi iyi yapamaz.3 Yalnızca Sana güvenmemiz ve yaratıklara güvenmekten dönmemiz için bize yardım et.4

______________________

1Elçilerin İşleri 14:17; 17:25; Yakup 1:17

2Mezmur 104:27-30; 145:15-16; Matta 6:25-34

3Tesniye 8:3; Mezmur 37:16; 127:1-2; I.Korintliler 15:58

4Mezmur 55:22; 62; 146; Yeremya 17:5-8; İbraniler 13:5-6

 

 

 

Rabbin Günü-51  

 

126. Beşinci istek ne demek istiyor?

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi Sende bizim suçlarımızı bağışla: Mesih’in kanı sebebiyle biz zavallı günahkarları işlediğimiz günahlardan dolayı yada bizde olan kötülüklerden dolayı bizleri suçlu tutma.1 Bizler komşularımızı bağışlamaya tamamıyla kararlı olduğumuz gibi bizdeki lütfunun bir kanıtı olarak bizleri bağışla.2

______________________

1Mezmur 51:1-7; 143:2; Romalılar 8:1; I.Yuhanna 2:1-2

2Matta 6:14-15; 18:21-35

 

 

 

Rabbin Günü-52  

 

127. Altıncı istek ne demek istiyor?

Ayartılmamıza izin verme Kötü olandan bizi kurtar: Kısa bir süre için bile kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için bizler çok zayıfız.1 Ezeli düşmanımız olan şeytan2 dünya3 ve kendi benliğimiz4 bize saldırmaktan asla durmaz. Rab böylece, bu ruhsal savaşta yenilgiye düşmeyelim diye Kutsal Ruh’unun gücüyle bizi tut ve güçlü kıl5 ama biz sonunda mutlak zaferi kazanana dek düşmanlarımıza karşı oldukça sıkı durabilelim.6

______________________

1Mezmur 103:14-16; Yuhanna 15:1-5

2II.Korintliler 11:14; Efesliler 6:10-13; I.Petrus 5:8

3Yuhanna 15:18-21

4Romalılar 7:23; Galatyalılar 5:17

5Matta 10:19-20; 26:41; Markos 13:33; Romalılar 5:3-5

6I.Korintliler 10:13; I.Selanikliler 3:13; 5:23.

 

 

128. Bu duanın sonunda ne demek istiyorsunuz?

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik Sonsuzlara dek Senindir: Sen hepimizin güçlü kralı olduğun için Sana yaptığımız bu isteklerimizi yalnızca yapmayı istemiyorsun fakat bizlere her şeyde iyi olanı verebilirisin7 ve kendimizden dolayı değil adının kutsallığından dolayı övgülerimizi daima kabul edersin.8

______________________

7Romalılar 10:11-13; II.Petrus 2:9

8Mezmur 115:1; Yeremya 33:8-9; Yuhanna 14:13

 

 

129. ‘Amin’ ne demektir?

Amin demek, bundan emin olmaktır. Öyle çok emin olmak ki; Tanrı, benim ona dua ederek isteğimden daha öte  benim dualarımı dinlemesidir. daha fazla bir istekle dinler.9

______________________

9İşaya 65:24; II.Korintliler 1:20; II.Timoteyus 2:13

 

Daha fazla Turkce kaynak icin buraya tiklayiniz.