Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Ang Cristo sang Arminianismo

Rev. Steven Houck

 

Ang Biblia nagpa-andam sa aton nga sa ulihi nga mga adlaw sa sini nga kalibutan may mga matuhaw nga peke nga mga Cristo- ini sila ang mga naga-angkon nga sila ang matuod nga Cristo apang sila mga impostor lamang. Si Hesus nagsiling, "Andam kamo nga walay tawo nga magpatalang sa inyo. Kay madamu ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling, "Ako ang Cristo, kag magapatalang sang madamu." (Mateo 24: 4-5). Kita nga nagatuad nga Kristohanon dapat mag-andam. Dapat maghalong kita para indi kita magtalang. Gintawag kita para magsalig, maghigugma, kag magsunod sa matuod-tuod nga Cristo kag sa Iya gid lamang. Wala kita kaangtanan sa mga madamo nga peke nga Cristo sa aton tinion subong.

Kahibalo kita tuhoy sa Cristo sang mga kulto kag iban nga mga relihiyon. Maayo siya nga tao, manugtunda, una nga tinuga sang Dios, may mabaskog nga espiritu, may Diosnon nga panghuna-huna, bisan pa nga daw Dios man sia. Apang indi sia ang matuod-tuod kag wala katubtuban nga Dios. Gabaton lang sia sang iya kabuhi halin sa Isa nga mas makagagahom sa iya. Indi sia ang Cristo sang Biblia. Indi ta mapatalang sang ini nga Cristo. Peke ini nga Cristo.

Kahibalo man kita tuhoy sa Cristo sang mga Romano Katoliko. Nagatuad sila nga sia ang matuod-tuod nga Dios. Nag-antos sia kag napatay para sa kapatawaran sang sala. Nabanhaw kag nagkayab pakadto sa langit, kag magakari sia liwat. Apang indi bug-os ang iya nga pagka manluluwas. Ang Cristo sang Romano Katoliko indi makaluwas sang mga makasasala kun indi sila mag amot sang ilang maayong buhat kag kinahanglanon ang pagpatunga sang ila mga pari. Indi ni sia amo ang Cristo sang Biblia. Indi kita mapatalang sang sini nga Cristo. Peke ini nga Cristo.

Apang, may isa pa gid ka sahi sining peke nga Cristo nga mas makatalagam sang sa Cristo sang mga kulto kag sa Cristo sang Romano Katoliko. Madamo na sia sang napatalang sa malawig nga tinion kag nagapadayon pa sia sa pagpatalang sang kadam-an. Ini nga Cristo makatalagam kay, kung pwede nya mahimo, patalangon nia pati ang mga pinili sang Dios (Mateo 24:24). Sia ang Cristo sang Arminianismo.

Ini nga peke nga Cristo sobra gid ka makatalagam kay sa madamo nga paagi makita sia nga daw matuod-tuod man nga Cristo. Gatuad sila nga sia ang matuod-tuod nga Dios, pareho sa Amay kag sa Balaan nga Espiritu. Gatuad pa gid gani sila nga ginlansang sia sa krus para maluwas ang mga makasasala. Ginatuad pa gid nila nga ini nga Dios nagaluwas pinaagi lamang sa bugay, kag indi sa binuhatan sang tawo. Ini nga Cristo pinasahi sa Cristo sang mga kulto kag sa Cristo sang Romano Katoliko.

Maghalong gid! Mag-andam! Ang Cristo sang Arminianismo indi Cristo sang Biblia. Indi magpatiplang!

1. Ang Cristo sang Arminianismo- nagahigugma sa tagsa ka tawo sini nga kalibutan kag tampad ang iya nga tuyo sa pagluwas sa tagsa-tagsa.

Ang Cristo sang Biblia- nagahigugma kag tampad ang iya tuyo sa pagluwas sang iya mga pinili bisan sila walay hinimoan. (Salmo 5:5, Salmo 7:11, Salmo 11:5, Mateo 11:27, Juan 17:9-10, Mga Binuhatan 2: 47, Mga Binuhatan 13:48, Mga Taga Roma 9: 10-13, Mga Taga Roma 9:21-24, Mga Taga Efeso 1: 3-4)

2. Ang Cristo sang Arminianismo- nagapangako sa tanan nga makasasala kag ginahimo niya ang tanan sa bug-os nia nga gahum para maluwas nia ang tanan. Ang iya pangako kag buhat masami nagakapalpak, kay madamo ang indi luyag magbaton sang iya pangako.

Ang Cristo sang Biblia- ginatawag niya ang iya lamang pinili kag makagagahom Sia sa baylo nga kun Sia magtawag makadangat gid sa kaluwasan ang iya pinili kag bangod nga makagagahom Sia matuman gid ang iya tuyo ukon buot nga maluwas ang iya mga pinili. Wala sing isa nga mataktak sa iya gintawag.

3. Ang Cristo sang Arminianismo- wala sang gahom maghatag sang bag-o nga kabuhi kag magluwas sang makasasala kun indi sia pagpilion sang mga makasasala paagi sa ila "kaugalingon nga pagbuot" sa diin nga sa ila luyag pwede sila magbaton ukon magsupak kay Cristo. Ang ini nga "kaugalingon nga pagbuot" indi pwede hilabtan sang peke nga Cristo.

Ang Cristo sang Biblia- makagagahom Sia sa paghatag sang bag-o nga kabuhi bisan pa wala Sia ginpili sang makasasala, kay kun wala ining bag-o nga kabuhi ang patay sa espiritu nga tawo wala sang gahum nga magpili kay Cristo. Ang pagtuo indi man amot sang tawo sa iya kaluwasan apang ini regalo ni Cristo nga ginhatag pinaagi sa pagbuhi liwat sang patay nga espiritu sang tawo. (Juan 3:3, Juan 6: 44&65, Mga Binuhatan 11:18, Taga Roma 9:16, Taga Efeso 2:1, Taga Efeso 2:8-10, Taga Filipos 1:29, Hebreo 12:2)

4. Ang Cristo sang Arminianismo- napatay sa krus para sa tagsa ka tawo sa bagay nga nangin posible para sa tanan nga maluwas. Ang iya kamatayon, kun wala sia ginpili sang tawo, wala gahum nga makaluwas sang bisan sin-o kay madamo sa iya nga ginpanginmatyan nga wala naluwas.

Ang Cristo sang Biblia- Napatay para lamang sa iya pinili nga katawhan sa bagay nga ang tanan nga iya ginpanginmatyan maka-agom gid sang kaluwasan. Sa iya pag-angkon sang sala sang Iya katawhan ginbayaran nia ini pinaagi sa iya nga kamatayon sa baylo nga nahilway ang iya katawhan sa sala.

5. Ang Cristo sang Arminianismo- madamo sang nalaglag nga "ginluwas" nia kay wala nagpadayon sa pagtuo. Bisan pa nga ginhatagan nia sila sang "wala katubtuban nga kasiguruhan", kaangay sang siling sang iban, nga ang kasiguruhan wala nagasandig sa kabubut-on ukon sa maayong buhat kundi sa pagpili sang makasasala sa iya pagbaton kay Cristo.

Ang Cristo sang Biblia- ginatipigan Nia ang iya pinili nga katawhan para indi madula ang ila kaluwasan sa baylo nga magapadayon sila sa pagtuo tubtub sa katapusan. Ginatipigan Nia sila pinaagi sa Iya makagagahom nga kabubut-on, sa gahum sang Iya kamatayon, kag sa makakagahom nga paghikot sang Balaan nga Espiritu. (Juan 5:24, Juan 10:26-29, Taga Roma- 8:29-30, Taga Roma 8: 35-39, 1 Pedro 1: 2-5, Judas 24-25)

Sa inyo nasaksihan, sa una, ang Cristo sang Arminianismo kag ang Cristo sang Biblia daw may mga kaanggid, apang malayo gid ang ila kinatuhay. Ang isa, peke nga Cristo. Ang isa among matuod-tuod nga Cristo. Ang isa maluya kag indi makatabang. Nagapaidalom siya sa makagagahom nga kabubut-on sang tawo. Ang matuod-tuod nga Cristo among Hari halin sang una asta subong kag nagabuot sang iya luyag kag makagagahum sa pagpatuman sang iya kabubut-on.

Kung nagatuo ikaw kag naga-alagad sa Cristo sang Arminianismo, dapat mo matalupangdan nga wala ka naga-alagad sa Cristo sang Biblia. Nagtalang ka! Pamalandungi ang Biblia kag hibalu-a ang matuod nga Cristo. Ipangamuyo mo nga ihatag sa imo ang bugay sang paghinulsol kag pagsalig sa Matuod nga Cristo nga imong Makakagahum nga Manluluwas.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.