Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Napatay Bala Si Cristo Para Sa Imo?

 

Siguro may nakahambal na sa imo sang una pa or sang sini lang nga ginahiguma ka sang Dios kag si Cristo napatay para sa imo. Siguro nakahunahuna ka nga indi gid man gali malain ang mga butang kag mga ihitabo. Matuod, ang Biblia nagasiling nahanungod sa pagsilot sa tanan nga wala nagatuo kay Cristo, apang kon ginahigugma sang Dios ang tagsa tagsa, kon tani wala na ta sang dapat nga ikabalaka, may ara bala?

Nakahibalo ka bala nga pwedi man nga indi matuod nga si Cristo napatay para sa imo? Ang Biblia maat-hag nga nagatudlo nga si Cristo wala napatay para sa tagsa tagsa, kundi para lamang sa iban nga ginhatag sa Iya sang Iya langitnon nga Amay (Juan 10:11; Taga Efeso 5:25).

Sadtong kamatayon ni Cristo sa krus sang nagligad na nga duwa ka libo nga ti-on, napatay Sia para sa mga sala sang mga katawhan nga ginhatag sa Iya sang Iya Amay. Ginkuha Nia ang ila lugar kag napatay bangud gin-antos Nia ang silot para sa ila mga sala.

Buot silingon nga kon si Cristo napatay para sa imo, ang tanan mo nga mga sala ginkuha na kag wala na sing kabangdanan ang Dios nga magka-akig ukon magsilot sa imo. Katahum sini kung aton indi mahibalo-an, indi bala?

Apang kung si Cristo wala napatay para sa imo, wala gid sang paglaum para sa imo. Sa bagay nga nahamtang ikaw sa pag-antos sang pagsilot sa imo nga sala. Ang estorya kung paano nag-antos kag napatay si Jesus magapakita sa imo kon ano ang kasayuran sini. Ginbayaan Sia sa kadulom kag ginsikway sang Dios. Amo man ang himuon sang Dios sa imo, pagasilotan ka sing walay katapusan nga pagsilot kung si Cristo wala napatay para sa imo.

Basi wala ka pa nakatalupangod kun ano ka kahaladluk sini nga butang. Ang Biblia nagasiling nga ang pagsilot sa sala wala katapusan nga kadulom kag kalayo nga indi mapatay. Ini amo ang walay katapusan nga pagdumot sang Dios kag ang pagtagbong sa imo palayo sa Iya atubang (Mateo 13:49-50; 25:30, 46).

Ang kamatayon gid lamang ni Jesus sa krus ang paagi nga maluwas ka sa sining pagsilot. Maluwas ka lamang kon si Jesus nagsalo sang pag-antos nga kon tani paga-antuson nimo.

Apang paano nimo mahibaloan kon si Cristo napatay ukon wala para sa imo? Paano ini mahibaloan?

May ara tatlo ka butang nga mangin matuod kon si Cristo napatay gid para sa imo.

Una, makita mo nga ikaw isa ka makasasala kag magahinulsol sang tanan nga mga sala nga nahimo nimo batok sa Iya kag sa iban. Ginatawag ini sang Biblia nga paghinulsol.

Ikaduwa, magahandum ka nga Jesus mangin imo Manluluwas kag, sa bugay sang Dios, magasalig ikaw sa Iya. Magatuo ka nga Sia amo ang Anak sang Dios, nga napatay para sa mga sala, kag (ang pinakamatahum sa tanan) nga napatay Sia para man sa imo!

Ikatlo, magahandum ikaw nga magkabuhi sang bag-o nga kabuhi nga may pagtuman sa Tatlo ka Persona pero nahaisa ka Dios- kabuhi nga nagapahayag sing pagpasalamat sa Iya sa matahum nga kaluwasan.

Busa, ang Biblia, nagamando sa imo kag sa iban pa gid nga mga tawo sa paghinulsol sang inyo mga sala kag magtuo sa kay Cristo, kag magpanikasug sa pagtuman sa Dios, indi sang imo mga handum, sa tanan nga butang.

Luyag namon nga imo huna-hunaon ining mga tinaga gikan sa Biblia:

"Kay ang Dios wala magpadala sang Iya Anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sin-o nga nagatuo sa Anak indi pagkondenahon, pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo nakondenar na, bangod kay wala sia magtuo sa bugtong nga Anak sang Dios" (Juan 3:17-18).

http://www.cprf.co.uk/pamphlets/didChristdieforyou.htm

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.