Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Pagkilala sa Matuod nga Dios

Rev. Steven Houck

 

Kabuhi nga Walay Katapusan

Nakakilala ka bala sa matuod nga Dios? Indi ang dios sang panghuna-huna sang mga tawo, apang ang Dios nga ginapahayag sang Biblia? Kilala mo bala Sia nga may lubos nga pagkilala sa bagay nga ginahigugma mo Sia kag gina alagad? Isa ini ka tuman ka importante nga pamangkot. Ang Biblia nagatudlo sa aton nga ang kabuhi nga walay katapusan amo ang pagkilala sa Dios kag sa Iya Anak nga si Jesu-Cristo. Si Jesus nagsiling, Kag ini amo ang kabuhi nga walay katapusan, nga pagakilalahon Ka nila nga Ikaw lamang ang matuod nga Dios, kag ang Imo ginpadala nga si Jesu Cristo (Juan 17:3). Kung ikaw maga-angkon sang kabuhi nga walay katapusan kag magakabuhi kaupod sang Dios sa walay katubtuban sa langit, kinahanglan nga pagakilalahon mo ang Dios kag ang Iya Anak nga si Jesu Cristo.

Kon luyag mo nga kilalahon ang matuod nga Dios, palihog binag-binag sining mga masunod nga tinaga.

 

Ang Matuod nga Dios

Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios tuman ka makagagahum kag mahimaya-on. Sia ang Pinakamataas nga Dios. Ang GINOO makagagahum sa tanan nga mga kapungsoran, ang Iya himaya yara sa ibabaw sang kalangitan. Wala gid sing isa nga kaangay sa GINOO nga aton Dios, nagapuyo Sia sa kahitaasan, pero nagaduko Sia sa pagtan-aw sang kalangitan kag sang duta! (Mga Salmo 113:4-6). Tuman gid ka makagagahum sang Dios nga wala gid sing kaangay Niya. Wala sing bisan sin-o ang pwedi mapa-anggid sa Dios. Ang Dios tatlo ka persona apang isa lamang ka Dios: Amay, Anak, kag Balaan nga Espiritu. Ang Dios walay ginsuguran kag walay katapusan, wala Sia nagakinahanglan , wala Sia nagabaylo, kag Sia makagagahum sa tanan. Sia ang makagagahum sa tanan, nakahibalo sang tanan, kag yara Sia sa tanan nga du-og. Balaan, wala sing sala, kag matarong, ang Dios sang kalangitan kag duta. Puno Sia sang paghigugma, bugay, kag kamatuoran. Tuman Sia ka makagagahum sa bagay nga ang Iya himaya nagapangibabaw sa tanan nga mga kapungsoran kag kalangitan. Kaangay kita sang wala kung ipaanggid kita sa Iya. Ang tanan nga mga kapungsoran daw wala lang sa Iya; kag daw sobra pa sila kanubo sa wala kag walay kapuslanan sa Dios (Isaias 40:17).

Ang pagkamakagagahum sang Dios aton makita sa Iya buhat sang mga makatilingala nga butang. Ang Biblia nagatudlo nga ang Dios amo ang nagtuga sang tanan nga mga butang. Sa Genesis 1:1 mabasa naton, Sa sugod ang Dios nagtuga sang kalibutan kag duta. Ang kalibutan wala natuga paagi sa ebolusyon. Gintuga ini sang Dios sa sulod sang anom ka adlaw. Nagsambit lamang ang Dios sang Iya makagagahum nga pulong kag ang kalibutan nagtuhaw. Pinaagi sa pulong sang Ginoo natuga ang mga kalangitan; pati na ang tanan nga yara sa kahawaan … Kay sa pagsambit Niya, natuga ang tanan; Sia nagmando, kag ang tanan nagtuhaw (Mga Salmo 33: 6, 9). Tuman gid ka makagagahum sang Dios sa baylo nga gintuga Nia ang kalibutan gikan sa wala. Ang Biblia nagatudlo sa aton,… ang mga kalibutan nahurma pinaagi sa pulong sang Dios, gani nga ang mga butang nga sarang makita nahimo gikan sa mga butang nga indi makita (Hebreo 11:3). Utang sang tagsa tagsa ka tinuga, subong man sa imo, ang ila kabuhi sa Dios.

Indi lamang kay Manunuga ang Dios sang kalibutan, kundi Sia man ang nagahikot sa pagpadayon sining kalibutan. Ginauyatan Niya ini gani nga nagapadayon ini sa pagkabuhi. Ikaw, GINOO, amo lamang ng GINOO; Ginhimo Mo ang mga langit kag mga bituon sa kalangitan. Ginhimo Mo ang duta kag ang dagat kag ang tanan nga yara sini; kag ginhatagan mo sing kabuhi ang tanan… (Nehemias 9:6). Kung wala ang gahum sang Dios indi makapadayon sa pagkabuhi ang kalibutan. Ang kalibutan indi makatindog sa iya kaugalingon. Gintuga ini sang Dios sa bagay nga kinahanglan nia ang Dios para sia makapadayon sa pagkabuhi. Mangin isa ka ka wala kag wala ka sing may mahimo kung wala ginauyatan sang Dios ang kalibutan. Ang Dios naghatag sa tanan sang kabuhi, tanan nga ginhawa, kag tanan nga mga butang… kay sa Iya nagakabuhi kita kag nagahulag kag amo kita… (Mga Binuhatan 17:25, 28). Indi ka gani makahulag kung wala ini nga gahum sang Dios nga nagapahulag sa imo.

Ang pagkamakagagahum sang Dios indi lamang ginapakita sa pagtuga kag pagpadayon Nia sang kalibutan, kundi amo man sa Iya pagdumala sa bug-os nga kalibutan. Ang Dios amo ang Tagadumala sang kalibutan. Ang GINOO nagpahamtang sang Iya trono sa langit; nagahari Sia sa tanan. (Mga Salmo 103:19) Ang Dios lamang ang Makagagahum, Hari sang mga hari, Ginoo sang mga ginoo. (1 Timoteo 6:15). Indi Sia maluya nga Dios nga ang Iya kabubut-on mahimo masupak sang tinuga. Siya amo ang wala ginsuguran kag walay katubtuban nga Hari nga nagahari sa tanan nga mga butang, subong sa imo kag sa akon. Ginadumalahan Nia ang tanan nga butang sa bagay nga ginatuman Nia ang tanan nga ginhamtang Nia halin pa sa walay katubtuban sa kalibutan subong man sa tanan nga yara sa kalibutan. Sono sa katuyuan sang Dios ginahikot Niya ang tanan sa laygay sang Iya kabubut-on (Efeso 1:11). Ang Dios amo ang imo Tagabantay kag Tagadumala.

Busa wala sing tinuga sa kalibutan nga wala nagasandig sa Dios. Tanan kita nagakinahanglan sa Dios. Utang nimo ang imo kabuhi sa matuod nga Dios. Sa dugang pa, gintuga ka sang Dios para sa Iya himaya. Ang Biblia nagasiling tuhoy sa Dios,… kay Ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang, kag bangud sang Imo kabubut-on nangin amo kag gintuga sila (Bugna 4:11). Wala ka gintuga para sa imo kaugalingon nga kalipayan. Wala ka gintuga para lamang magkabuhi. Gintuga ka bangud sa kalipay kag himaya sang Dios.

 

Ang Mando sang Dios

Bangod ang Dios amo ang makagagahum kag mahimayaon nga Manunuga, Tagabantay, kag Tagadumala sang kalibutan, takos Sia nga pasidunggan kag himayaon naton. Mabasa naton sa Biblia, Takos Ka, Ginoo kag Dios namon, sa pagbaton sang himaya kag dungug kag gahum kay Ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang…(Bugna 4:11). Sa tanan nga mga ginbuhat sang Dios ginapahayag Nia ang Iya kaugalingon bilang isa ka makatilingala kag tuman ka makagagahum sa baylo nga dapat kita magatindog nga may kahadlok sa Iya. Ginamando Nia nga kahadlukan kag simbahon Sia. Kahadluki ninyo ang GINOO: bug-os nga kadutaan! Kahadluki Sia, tanan nga mga katawuhan sang kalibutan (Mga Salmo 33:8). Indi ini isa ka pagpilian kundi ini mando sang Dios. May obligasyon kita sa paghatag sing madalom nga dungug sa aton nga Manunuga.

Ang kahadlok nga ginamando sang Ginoo sa imo amo ang pagpahayag sini pinaagi sa pagsimba, pagpasalamat kag pag-alagad. Bilang isa ka tinuga sang Dios, dapat imo Sia nga simbahon. Kari kamo, magyaub kita kag magsimba sa Iya; magluhod kita sa atubangan sang GINOO nga aton Manunuga. (Mga Salmo 95:6). Gintawag kamo sang Dios para angkunon Sia bilang imo Manunuga, Tagabantay, kag Tagadumala pinaagi sa pagyaub sa atubang Nia sa pagsimba. Ang imo pagsimba dapat isa ka pagpahayg sang imo nga pagpasalamat sang tanan nga ginhimo sang imo Manunuga para sa imo. Ang Biblia nagtawag sa imo gani ikaw magakanta sang pagdayaw sa Iya. Magsulod kamo sa Iya templo nga may pagpasalamat, kag sa iya santuaryo nga may pagdayaw! Magpasalamat kamo kag magdayaw sa Iya (Mga Salmo 100:4). Ang bug-os mo nga kabuhi dapat ipain mo para sa pag-alagad sa Iya. Tanan mo nga abilidad, tiyempo, kag manggad imo gamiton para sa Iya himaya. Si Jesus nagsiling, Magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag sa Iya lamang mag-alagad ka (Lucas 4:8).

Ang pagsimba, pagpasalamat. Kag pag-alagad nagapahayag sang pagtuman sang kasuguan sang Dios. Ang Biblia nagsiling, …Magkahadlok ka sa Dios, kag tumana ang Iya mga sugo, kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo (Manugwali 12:13). Ang bug-os mo nga katungdanan sa Dios ginhatag sa imo pinaagi sa laye sang Dios. Sa pulo nga kasuguan sang Dios ginhambal Nia kung ano ang Iya ginamando sa imo nga dapat pagasundon. Ang laye sang Dios makita naton sa Biblia sa Exodo 20:1-17.

Sa una tubtob sa ikaapat nga kasuguan mahibaloan nimo ang imo katungdan sa Dios.

Isa lamang dapat ang imo nga Dios, ang matuod nga Dios sang Biblia. Sia lamang ang imo labi nga higugma-on kag simbahon. Luwas sa matuod nga Dios, wala na sing iban nga dios. Ang mga dios sang iban nga relihiyon kag ang mga dios sang dinagyang, kwarta, kag gahum, tanan ini dapat nga isikway.

Indi mahimo nga sal-inan ang Dios sang bisan ano nga sahi sang dagway, ukon magsimba sa Iya pinaagi sa isa ka dagway. Pagasimbahon dapat ang Dios paagi sa pagpamati kag pagtuman sang Iya Pulong.

Ang Dios nagadumili nga gamiton ang Iya ngalan sa pagpamuyayaw, pagsumpa, kag paggamit sang Iya ngalan sa walay kapuslanan. Dapat maghalong gid sa pagkahadlok kag paghatag dungug sa Iya ngalan.

Ginamando man sang Dios nga pakabalaanon ang Iya adlaw sang pagpahuway (Adlaw nga Domingo). Pinasahi ini nga adlaw. Indi ni dapat ihamtang sa pag obra ukon pagliwa-liwa, apang ini nga adlaw dapat ihamtang sa pagsimba kag pag-alagad sa Dios. Dapat nga magatambong kita sa mga hilikuton sang iglesia sa diin ginawali ang Kamatuoran sang Biblia.

Ang Dios wala lamang nagamando nga magkabuhi ka sang matarong tuhoy sa Iya kundi dapat man nga magkabuhi ka sang matarong tuhoy sa tanan nga isig katawo. Ini nga mga katungdanan makita sugod sa ika lima tubtob sa ikapulo nga kasuguan.

Dapat nga pasidunggan mo ang imo nga amay kag ang imo nga iloy kag ang tanan nga ara sa otoridad kaangay sa mga opisyales sa gobyerno, sa simbahan, bisan pa ang imo nga amo. Ang ini nga pagdungug mapahayag sa pagtaha, pagpasaidalom, kag pagtuman sang ila sugo.

Ginadumili sang Dios nga ikaw magdumot , manakit, ukon maglut-hang sang bisan sin-o nga tawo, bisan pa ang imo kaugalingon. Ginakainitan sang Dios ang kahisa, pagdumot, kasingkal, kag handum sang pagpanimalos. Ginmando man sang Dios bisan pa ang paghigugma sa imo nga kaaway.

Indi ka pwedi maghulid sa bisan sin-o nga indi nimo bana ukon asawa. Ang Dios nagadumili man sang pagpanglaye sa tagiposo-on—ang mainangkunon nga panghuna-huna kag handum.

Indi ka pwedi magpangawat sang bisan ano gikan sa imo pareho. Dapat maangkon mo ang mga butang pinaagi sa imo kaugalingon nga pagpangabudlay indi sa pagpangawat.

Indi ka pwedi magbutig batok sa imo pareho paagi sa paglibak ukon pagpalapta sang mga butang nga indi matuod kag makaguba sa dungug sang imo pareho. Ang tanan nga sahi sang pagbutig ginadumili sang Dios.

Indi ka pwedi mag mainangkunon sang bisan ano nga ginapanag-iyahan sang iban.

Dapat mangin maat-hag nga ang Dios nagamando indi lamang sang makita nga pagtuman sa sugo Nia apang bisan pa sa pagtuman sang Iya sugo nga nagagikan sa tagiposo-on. Ang imo tagiposo-on dapat magdumot sa tanan nga gindumili sang Dios kag magkalipay sa tanan nga katarongan. Si Jesus nagatudlo sa aton nga ang laye sang Dios mahimo nga ibugkos sa isa lamang ka pulong—gugma. Sia nagsiling, Higugma-a ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mong tagiposoon, kag sa bug-os mong huna-huna. Ini amo ang daku kag nahaunang sugo. Kag ang ikaduha kaangay sini, Higugma-a ang imong isigkatawo subong sa imo kaugalingon. Sa sining duha ka sugo natingob ang bug-os nga kasugoan kag ang mga manalagna. (Mateo 22:37-40). Ang Dios nagamando sing perpekto nga gugma. Dapat Sia nga higugma-on sang bug-os mo nga kaugalingon. Ang gugma dapat amo ang talaksan sang imong tanan nga kahadlok, pagsimba, pagpasalamat, kag pag-alagad.

 

Ang Kalaglagan sang Tawo

Kon nakahangop ka nga ang Dios amo ang imong Manunuga, Tagabantay kag Tagadumala nga nagamando sa imo nga higugma-on, simbahon, kag alagaron Sia, dapat mahangpan mo man nga may ara sing dapat mahibalo-an nga bagay nahanungod sa imo kaugalingon. Ikaw isa ka makasasala nga nalaglag sa pagtuman sang imo katungdanan sa Dios. Wala ka nagahiguma, nagasimba, kag naga-alagad sa Iya bilang may katungdanan sa Iya. Wala mo ginatuman ang pulo ka kasuguan nga ginhatag sang Dios. Bisan pa nga wala mo ini ginsupak pinaagi sa makita nga pagtuman apang ginasupak mo ini sa imo tagiposo-on. Wala mo ginahigugma ang Dios sa imong bug-os nga tagiposo-on, kalag, kag kusog. Ang bug-os mo nga kabuhi wala nahamtang sa pagsimba kag pag-alagad sa Dios. Isa ikaw ka malaot kag dapat magatuad, Nakasala ako; ano bala ang dapat ko nga himuon sa Imo, O Dios nga manugbantay sang mga tawo?... Daw ano bala kadamo ang sayop kag mga sala ang akon salabton?...Yari ako, isa ka buang; ano ang isabat ko? Indi na ako maghambal bisan ano (Job 7:20; 13:23; 40:4). Kon ipanginwala mo nga ikaw isa ka makasasala, nagabutig ka sa imo kaugalingon kag sa Dios. Ang Biblia nagsiling, Kon magsiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan ta ang aton kaugalingon, kag ang kamatooran wala sa aton. (1 Juan 1:8).

Luwas sa bugay sang Dios, wala sing tawo nga makabuhat sing maayo kag makahalamuot sa Dios. Ang tanan nga tawo makasasala. Walay bisan sin-o nga matarong, wala, bisan isa: walay bisan isa nga nagahangup, walay bisan sin-o nga nagapangita sa Dios. Sila tanan naglipas, nangin walay pulos sila sing tingub; walay bisan sin-o nga nagabuhat sing maayo, bisan isa lamang. (Mga Taga Roma 3:10-12). Wala sing isa nga wala nasakop sa sini nga pulong. Ang tagsa tagsa nalaglag sa pagtuman sang iya katungdanan sa atubang sang Dios. Ang Biblia nagsiling,…ang tanan naton nga maayong buhat kaangay sa mahigko nga lapat… (Isaias 64:6). Ang Dios nagamando sang bug-os nga katumanan sang kasuguan apang ang tawo malayo gid makatuman sing bug-os sangs ginamando sang Dios.

Ang imo pagkawala sing kusog magtuman sang imo katungdanan sa Dios indi mahimo ibasol sa Dios. Gintuga Niya ang tawo nga matarong kag may ikasarang nga magtuman sang tanan Nia nga mando. Apang ang aton nahauna nga amay nga si Adan, nagrebelde sa Dios. Ginsupak Nia ang Dios kag nalaglag sia gikan sa iya pagkamatarong pakadto sa sala. Ang espirituhanon nga kinaiya sang tawo nangin malaot bilang bunga sang pagkalaglag sa sala. Sa baylo kon tani sa paghigugma kag pag-alagad sa Dios, mas ginpili ni Adan ang paghigugma kag pag-alagad sa sala kag sa panulay. Atong malaot nga espirituhanon nga kinaiya ni Adan ginpasa sa tanan nga katawhan. Busa subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulud ang sala sa kalibutan kag paagi sa sala ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo kay ang tanan nakasala (Mga taga Roma 5:12). Ang ini nga Espirituhanon nga kalautan ginatawag sang Biblia nga Espirituhanon nga kamatayon. Nagapakasala ka bangud ang imo nga kinaiya malaot. Ikaw isa ka patay sa Espiritu. Ang Biblia nagapahayag nahanungod sa sining kinaiya sang tawo kon ini magsiling, Ang tagiposo-on labaw nga malimbungon sa tanan kag tuman gid ka malaot: sin-o bala ang makahangop sini? (Jeremias 17:9).

Apang, ang imo pagkawala sing kusog sa pagtuman sang imo katungdanan wala nagabaylo sang kamatuoran nga ang Dios nagamando nga pagatumanon ang Iya kasuguan. Ang Dios wala nagbaylo. Sia sa gihapon ang Dios nga Balaan. Ang mga anghel nagasiling sa atubang Nia, Balaan, balaan, balaan ang GINOO nga makagagahom balaan (Isaias 6:3). Bilang Isa ka Balaan, ang Dios perpekto. Indi sia mismo makasala kag wala Niya ginatugot bisan pa sa iban ang sala. Nagadumot ang Dios sa sala kag sa tanan nga nagapakasala. Ang Biblia nagasiling nahanungod sa Dios, Ikaw ang Dios nga indi luyag sang kalautan; wala sing duog ang malaut sa Imo atubangan. Wala ka nagatalupangod sa mga bugalon, ginadumtan Mo ang malaut nga mga tawo. Ginalaglag Mo ang tanan nga mga butigon, kag ginatamay mo ang mga malugoson kag malimbongon (Mga Salmo 5:4-6). Ang Dios maimon nga Dios. Indi ka magsimba sa iban nga dios, kay ang ngalan sang GINOO, si Maimon, Sia maimon nga Dios (Exodo 34:14). Bisan pa nga ikaw makasasala, bangud nga tinuga ka sang Dios, maimonon nga ginadumili sang Dios ang pagsimba sa iban nga dios. Ang maimon nga Dios nagamando nga Sia lamang ang imo higugmaon, simbahon, kag alagaron.

Bangud ang tawo wala nagatuman sang iya katungdanan sa Dios, ang tanan tanan takos nga makabaton sang kasingkal kag walay katubtuban nga kalaglagan sang Dios. Takos ikaw nga pagasilotan sang walay katapusan nga silot sa impiyerno. Ang Dios tuman ka maimon sang Iya pagkabalaan sa baylo nga Iya gid pagasilotan ang tagsa tagsa bangud sa ila sala. Ang GINOO nga Dios maimon; Ginasilutan Nia sila nga nagapamatok sa Iya, sa Iya kaakig, ginabalusan Nia sila. Ang GINOO indi madali mangakig, pero gamhanan Sia, kag wala Nia ginapabay-an nga indi masilutan ang makasasala… (Nahum 1:2-3). Sa katapusan sang kalibutan, itagbong sang Dios sa walay katubtuban nga pagsilot sa impiyerno ang tanan nga wala naluwas paagi sa Iya bugay, busa, sila man yadto ang mga nagpabilin sa sala. Si Jesus nagsiling, Manginsubong sina ang katapusan sang panuigon. Magaguwa ang mga manugtunda kag magapain sila sang mga malaut sa mga matarung, kag idap-ung sila sa hurno nga may kalayo; didto ang mga tawo magahibi kag magabagrut sang ila mga ngipon (Mateo 13:49-50). Luwas sa bugay sang Dios, wala sing isa nga makapalagyo sa walay katubtuban nga pagsilot sang nagatimalos nga kasingkal sang Dios.

 

Ang Kaluwasan sang Dios

Daw wala na sing paglaum ang kahimtangan sang tawo. Paano kita makapalagyo sa kasingkal sang Dios kag sa walay katubtuban nga kalaglagan sa impiyerno? Paano bala ang mga makasasala makapalapit sa pagkilala sa Dios sang himpit kag makaupod Sia sa pagkabuhi bilang abyan? Paano mangin balaan ang isa ka makasasala? Indi ini mahimo sang tawo. Sin-o ang makapatinlo sang isa ka butang gikan sa mahigko? Wala gid bisan isa (Job 14:4). Apang ang butang nga indi mahimo snga tawo sarang gid nga mahimo sang Dios. Ang mahimayaon nga Manunuga, Tagabantay, kag Tagadumala sang kalibutan, Sia man ang Manluluwas, nga nagaluwas gikan sa sala, kamatayon, kag impiyerno. Ang Dios nagsiling, Ako lamang ang GINOO kag wala na sing iban nga ginoo, luwas sa akon, wala na sing iban pa nga Manluluwas (Isaias 43:11). Ang matuod nga Dios indi lamang isa ka balaan kag matarong nga Dios nga nagasilot sang mga makasasala, apang Sia man ang Dios sang gugma kag bugay nga nagahatag sing kaluoy. Sa Iya bugay kag gugma, ginpadala Nia si Jesu-Cristo para matuman ang aton kaluwasan. Ang Dios, sa kay Jesu-Cristo, amo lamang ang Manluluwas.

Si Jesu-Cristo amo ang walay ginsuguran kag walay katapusan nga Anak sang Dios nga nagkari kag nagsul-ob sang kinaiya sang tawo. Matuod Sia nga Dios, apang matuod man Sia nga tawo.Sa kay Cristo, ang Dios nagpahayag sa unod (1 Timoteo 3:16). Ang Iya ngalan amo ang Emanuel, nga kung sayoron, Ang Dios kaupud naton (Mateo 1:23). Si Jesus ginpanamkon pinaagi sa gahum sang Balaan nga Espiritu, kag ginbun-ag Sia ni birhen Maria. Sa pag idad Niya, Sia nagwali sang maayong balita sa sulod sang tatlo kag tunga ka tuig. Gintudlo Nia sa mga tawo ang nahanungod sa Dios, ang Iya Kamatuoran, kag ang kaluwasan. Pinaagi sa pag-ayo sang may mga sakit kag bisan pa ang pagbanhaw sang mga patay, ginpahayag Nia ang gahum sang Dios nga nagaluwas sang mga makasasala. Sa bug-os Nia nga pagkabuhi, bug-os Nia nga ginhigugma, gin-alagad, kag gintuman ang Dios. Sa katapusan sang Iya pagkabuhi, gindakop Sia sang mga malaut nga tawo kag gindala sa Kalbaryo, agud Sia ilansang sa krus sa diin Sia napatay, bilang katumanan sang walay katubtuban nga plano sang Dios. Pagkatapos sang tatlo ka adlaw sa Iya lulubngan, nabanhaw Sia gikan sa himatay. Nagkayab Sia pakadto sa langit kag karon nagalingkod Sia sa tuo nga kamot sang Dios sa pagdumala sa kalibutan tubtub sa tion nga Sia magakari liwat sa paghukom sang tanan nga buhi kag himatay.

Pinaagi sa pag antus ni Cristo sa kamatayon, naagum ang kaluwasan. Sa Iya pag antus kag kamatayon sa krus, ginpas-an Nia sa Iya lawas ang mga sala sang tanan nga ginpili sang Dios nga pagaluwason. Kay si Cristo man napatay tungud sa mga sala sing makaisa gid lang, ang matarung tungud sa mga dimatarung, agud nga madala Niya kita sa Dios… (1 Pedro 3:18). Ang ila mga sala ginkabig nga mga sala ni Cristo kag sa baylo si Cristo ang ginsilotan bangud sa sala nila. Si Cristo ang nagbayad sang ila mga utang sa Dios agud makaagum sila sang kapatawaran sang ila mga sala. Mabasa naton, Nga sa Iya (Cristo) gintubos kita paagi sa kapatawaran sang aton mga sala (Taga Colosas 1:14). Dugang pa sini, ang tanan nga pagkamatarong ni Cristo ginkabig nga ila pagkamatarong; kaangay nga bug-os nila nga ginhigugma, ginsimba, gin-alagad, kag gintuman ang Dios. Gintuman ni Cristo ang mando sang Dios para sa ila. Kay subong nga paagi sa pagkadimasinolondon sang isa ka tawo [Adan] ang madamu ginpakamakasasala,subong man paagi sa isa [Cristo] ang madamu pakamaturongon (Taga Roma 5:19). Ang kamatayon ni Cristo nagaluwas sa mga makasasala gikan sa kasingkal kag silot sang Dios. Busa wala na karon sing pagsilot sa mga yara kay Cristo Jesus (Taga Roma 8:1).

Wala lamang maagum ni Cristo ang kaluwasan paagi sa Iya kamatayon sa krus, apang Iya man ini ginapahayag sa kabuhi sang tanan nga ginpili luwason sang Dios para mabatyagan nila ang ini nga kaluwasan. Ginabanhaw sila ni Cristo gikan sa espirituhanon nga kamatayon pakadto sa espirituhanon nga kabuhi paagi sa paghatag sa ila sang bag-o nga espirituhanon nga kinaiya nga nagahigugma sa Iya. Busa nag siling ang Dios, Hatagan Ko kamo sing bag-o nga tagiposo-on kag ibutang Ko sa inyo ang bag-o nga espiritu… Ibutang Ko sa inyo ang akon kaugalingon nga espiritu agud tumanon ninyo ang Akon mga kasugoan kag bantayan ang tanan nga mga sugo nga ginahatag Ko sa inyo (Ezequiel 36:26-27). Gikan sinang bag-o nga tagiposo-on magabutwas ang pagtuo kag paghinulsol, sa baylo nga ang bag-o nga anak sang Dios magatalikod sa sala kag paagi sa pagtuo magasimba kag maga alagad sa matuod nga Dios, bisan pa nga indi ini perpekto. Pagakilalahon nia ang Dios sang himpit kag sa personal nga pamaagi. Nagalakat ang Dios kag nagaistorya sa iya bilang mga mag-abyan. Kag nahibaloan ta nga nagkari ang Anak sang Dios kag naghatag sa aton sing paghangup, sa pagkilala sa Iya nga matuud; kag yara kita sa Iya nga matuud, sa Iya Anak nga si Jesu-Cristo. Ini amo ang matuod nga Dios kag ang kabuhi nga walay katapusan (1 Juan 5:20). Ginadala ni Cristo ang tanan nga tumuluo sa pakig-upod sa matuud kag buhi nga Dios.

Ini nga kaluwasan indi buhat sang tawo. Wala kita sang may mahuna-huna, mahambal, kag mahimo para sa aton kaluwasan. Ini buhat sang Dios lamang. Ang Biblia nagasiling nahanungod sa Dios, nga nagluwas sa aton kag nagtawag sa aton sa balaan nga pagtawag, indi sono sa aton nga mga buhat kundi sa sono sa Iya kaugalingon nga tinutuyo kag bugay nga ginhatag sa aton kay Cristo Jesus sa wala pa ang mga katuigan nga nagligad (2 Timoteo 1:9). Ang Dios nagaluwas paagi lamang sa Iya nga bugay. Ang kaluwasan indi isa ka butang nga takos naton nga maangkon. Ini isa ka dolot nga wala bayad nga ginhatag sa Dios paagi kay Jesu-Cristo. Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtuo; kag ini indi inyo nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios- indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal (Mga Taga Efeso 2:8-9). Wala sing isa ka tawo ang makapabugal nga may gin- amot sia sa iya kaluwasan. Ang kaluwasan indi sa pagbuot ukon pagpanikasug sang tawo, kundi sa kalooy sang Dios (Mga Taga Roma 9:16).

 

Matuud nga Pagtuo

Bangud kay ang Dios nagaluwas paagi sa paghatag sang pagtuo sa makasasala, indi mahimo nga maangkon ang kaluwasan kun wala ang pagtuo. Wala sing isa ka matuud nga anak sang Dios kun wala ang pagtuo. Kag sa walay pagtuo indi mahimo pang pagpahamuut sa Iya [Dios] (Hebreo 11:6). Ang nagatuo sa Anak may kabuhi nga walay katapusan; apang ang wala nagatuman sa Anak indi makakita sang kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios nagapabilin sa Iya (Juan 3:36). Luyag mo bala magpalagyo sa kasingkal kag sa walay katubtuban nga pagkalaglag sa impiyerno? Nakapoy ka na bala sa pagpas-an sang lulan sang imo mga sala kag nagapangita sang kapatawaran? Luyag mo bala makilala ang Dios kag ang Iya nga Anak nga si Jesu-Cristo kag magkalipay sa dolot nga kabuhi nga walay katapusan? Si Jesus nagsiling, Magtuo kamo sa Dios (Marcos 11:22). May isa ka tawo nga namangkot, Ano bala ang dapat ko himuon nga maluwas ako? Kag ginsabat sia, Magtuo ka kay Ginoong Jesus, kag maluwas, ikaw kag ang imo panimalay (Mga Binuhatan 16:30-31). Gintawag ka sang Dios para magtuo!

Ano ang matuod nga pagtuo? Ang pagtuo tatlo ka butang:

Ini amo ang ihibalo sang mga kamatuoran nahanungod sa Dios, kay Cristo, sa tawo, kag sa kaluwasan.

Ini ang pagkilala nga yadtong mga kamatuoran matuud.

Amo ini ang pagsalig kag pagsandig sa matuod nga Dios kag sa Iya Anak nga si Jesu-Cristo bilang imo Manluluwas.

Ano ang dapat nimo nga tuohan?

Dapat ka magtuo nga ang Dios amo ang mahimayaon nga Manunuga, Tagabantay, kag Tagadumala sang kalibutan. Ikaw nagasalig sa Iya sa tanan nga mga butang.

Dapat ka magtuo nga ang imo katungdanan amo ang paghigugma, pagsimba, pag-alagad, kag pagtuman sa Dios. Ang makagagahum kag mahimayaon nga Dios takos nga imo kahadlukan kag pasindunggan.

Dapat magtuo ka nga ikaw isa ka makasasala nga indi makatuman sang imo katungdanan sa atubang sang Dios. Takos ikaw nga itagbong sa walay katapusan nga pag antus sa impiyerno.

Dapat magtuo ka nga ang Dios nagpadala sang Iya bugtong nga Anak nga si Jesu-Cristo sa pagluwas sang mga makasasala. Natuman ni Cristo ang kaluwasan paagi sa kamatayon sa krus kag sa pagpatulo sang Iya hamili nga dugo. Sa ikatlo nga adlaw nabanhaw Sia sa himatay bilang isa ka madinalag-on nga Manluluwas. Wala sing kaluwasan luwas kay Cristo.

Dapat ka magtuo nga ang Dios kay Cristo amo ang imo Manluluwas nga nagaluwas sa imo gikan sa sala kag nagahatag sa imo sang kabuhi nga walay katapusan.

Ang Matuod nga paghinulsol tatlo ka butang:

Ini amo ang pag-angkon sa kamatuoran nga ikaw isa gid ka makasasala nga nagakinahanglan sang kaluwasan.

Ini amo ang paghinulsol sa sala nga may kalisud sa Dios. Wala ka nagakalisud bangud sa mga kahalitan sang imo sala. Nagakalisud ka sa kamatuoran nga nakasala ka batok sa Dios nga imo Manunuga, Tagabantay, kag Tagadumala.

Ini amo ang pagtalikod kag pagsikway sang imo mga sala. Indi mo na luyag magkabuhi sang malaut nga kabuhi apang ginahandum mo ang Dios kag ang Iya pagkamatarong.

Ang matuod nga pagtuo nagapuno sa tagiposoon sang isa ka tumuluo sang pagpasalamat sa baylo nga sia luyag magtuman sa Dios. Ginapakita sini kung ano ka makatilingala ang Dios sa pagluwas sini sa iya sa sala. Ginahigugma nia ang Dios kag luyag nia nga tumanon ang mga kasuguan sang Dios sa iya. Bisan pa nga indi nia gid mahimo matuman ini tanan, ginahandum nia gid nga tumanon ang mga kasuguan. Si Jesus nagsiling, Kun nagahigugma kamo sa akon, tumanon ninyo ang kon mga sugo (Juan 14:15). Ang matuod nga tumuluo nagapahayag sang iya gugma sa Dios paagi sa matutom nga pagtambong sa mga panimbahon sa iglesia sa diin makapamati sia sang pulong sang Dios, ang Biblia. Magabasa kag magatu-on sia sa Biblia sa adlaw adlaw. Adlaw adlaw man sia nga magatawag sa Dios sa pagpangamuyo. Ginahandum nia gid nga makilala ang Dios ang lubos, kay kahibalo sia nga diutay pa lang ang iya nadangatan sa pagkilala sa Dios. Ang iya bug-os nga kabuhi nahamtang sa paghandum nga makilala pa gid sang dugang kag lubos ang matuod nga Dios kag ang Iya nga Anak nga si Jesu-Cristo.

Ang tawo nga may matuod nga pagtuo wala nagahuna-huna nga ang iya pagtuo, paghinulsol, gugma, kag pagtuman, among iya kaugalingon nga buhat. Wala sia nagahuna-huna nga ini tanan amot nia para maangkon ang kaluwasan, kaangay nga daw ginbuligan nia ang Dios sa pagluwas sa iya. Nakahangop sia kag nagatuo nga ang tanan nga ini bahin sang kaluwasan nga ginhatag sang Dios bilang isa ka dolot. Kun tani wala sia pagtuo, paghinulsol, gugma kag pagtuman kon wala ang bugay sang Dios nga nagahikot sining mga butang sa iya tagiposoon kag kabuhi. Si Jesus nagsiling,… luwas sa Akon wala kamo sing mahimo (Juan 15:5). Ukon sia nagahuna-huna nga paagi sa iya pagtuo, paghinulsol, gugma, kag pagtuman, natuman nia na ang mando sang Dios. Nagatuo sia nga ang iya kaluwasan nagasandig lamang sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesu-Cristo.

 

Kilala mo bala ang matuod nga Dios?

Kilala mo bala aang matuod nga Dios kag ang Iya Anak nga si Jesu-Cristo ? Nakahangop ka bala sang pagpakamaayo sang pag-angkon sang kabuhi nga walay katapusan?

Kun wala pa, Ang Dios nagamando sa imo nga dapat ka magtuo sa ngalan sang Iya Anak nga si Jesu-Cristo… (1 Juan 3:23).

Kun nagatuo ka na, ihandum mo nga makilala mo pa gid sang lubos ang Dios kag ang Iya Anak.

Si Jesus nagsiling, Kag ini amo ang kabuhi nga walay katapusan, nga pagkilalahon Ka nila nga Ikaw lamang ang matuod nga dios, kag ang Imo ginpadala nga si Jesu-Cristo.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.