Covenant Protestant Reformed Church
Bookmark and Share

Nicene Creed in Hiligaynon

 

Nagatuo ako sa isa ka Dios, ANG AMAY nga Makagagahum, Manunuga sang langit kag duta, kag sang tanan nga makita kag indi makita.

Kag sa isa ka Gino-ong Hesu Kristo, ang bugtong nga anak sang Dios, gikan sa Dios bag-o gintuga ang tanan nga kalibutan, Dios sang Dios, Kapawa sang kapawa, matuod nga Dios sang matuod nga Dios; gikan sa Dios, apang wala gintuga, isa ka kaundan sa Amay; paagi sa Iya tanan nga butang natuga; sa diin, para sa Iya katawhan kag sa kaluwasan sang Iya katawhan, nanaog sia halin sa langit, nagpakaunod sa hikot sang Balaan nga Espiritu pinaagi kay Birhen Maria, nangin tawo; kag ginlansang sa idalom ni Poncio Pilato; nag-antos kag ginlubong; sa ikatlo nga adlaw nabanhaw sia liwat, suno sa Balaan nga Kasulatan; kag nagkayab Sia pakadto sa langit, kag nagalingkod Sia sa tuo nga kamot sang Amay; magabalik Sia liwat, nga may himaya, sa paghukom sang buhi kag minatay; kag ang Iya nga ginharian wala sing katubtuban.

Kag nagatuo ako sa BALAAN NGA ESPIRITU, Gino-o kag tighatag sang kabuhi; nag-gikan sa Amay kag sa Anak; kag ginasimba kag ginahimaya upod sa Amay kag sa Anak; nagahambal pina-agi sa mga manugtunda.

Nagatuo ako sa isa ka balaan nga katoliko nga simbahan kag sa simbahan nga ginpasad sang mga apostoles. Ginakilala ko ang isa ka pagbunyag para sa kabayaran sang mga sala; kag ginatamud ko ang pagkabanhaw sang mga minatay, kag ang kabuhi sa manug-abot nga kalibutan. Kabay pa.

Para sa dugang nga balasahon sa Hiligaynon, palihog etum-ok lang diri.